PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIMPULAN BAHASA MELAYU TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH: ANALISIS PRAGMATIK

Moral Values Implementation in Teaching and Learning Process Malay Idioms in Level 1 Primary School: A Pragmatics Analysis

  • Muhamad Khairul Anam Ishak Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.

Abstract

This study discusses the implementation of moral values in the National Education Philosophy (1996), through teaching and learning of Malay idioms that were retrieve from the Primary School Bahasa Melayu textbooks. This is a fully quantitative study of text analysis based on Primary School Bahasa Melayu Level 1 textbooks that have been published by Ministry of Education from 2016 until 2018. Overall, there are 19 idioms that have been found in these textbooks. Each idiom can be classified into six theme of moral values based on National Education Philosophy such as hardworking (6 frequencies, 31.58%), love (5 frequencies, 26.32%), independent (4 frequencies, 21.05%), respect (2 frequencies, 10.53%), simplicity (1 frequency, 5.26%) and gratitude (1 frequency, 5.26%).  To analyze these idioms data, the researcher uses pragmatic analysis method from Relevances Theory by Sperber and Wilson (1986) and Bridging Cross Reference by Kempson (1986). This study proves that the use of idioms in teaching and learning process manages to implement positive values towards students in producing the perfect human resources in every aspect of life. In conclusion, the implementation of moral values through teaching and learning of idioms can be executed formally and informally by the teachers to students since primary school.

Keywords: Idioms, textbooks, pragmatics analysis, moral values, learning and processes.

 

Abstrak: Kajian ini membincangkan penerapan nilai-nilai murni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1996), melalui pengajaran dan pembelajaran (PdP) simpulan bahasa yang diambil daripada buku teks Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kajian ini berbentuk kualitatif sepenuhnya berdasarkan analisis teks iaitu Buku Teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Tahap 1 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016 sehingga tahun 2018. Keseluruhannya, terdapat 19 simpulan bahasa yang telah dikesan dalam buku teks ini. Setiap simpulan bahasa ini dapat dikelaskan kepada nilai-nilai murni dalam FPK seperti kerajinan (6 kekerapan, 31.58%), kasih sayang (5 kekerapan, 26.32%), berdikari (4 kekerapan, 21.05%), hormat-menghormati (2 kekerapan, 10.53%), kesederhanaan (1 kekerapan, 5.26%) dan kesyukuran (1 kekerapan, 5.26%). Bagi menganalisis data simpulan bahasa ini, pengkaji memanfaatkan analisis pragmatik iaitu Teori Relevans oleh Sperber dan Wilson (1986) dan Rangka Rujuk Silang oleh Kempson (1986). Kajian ini membuktikan bahawa penggunaan simpulan bahasa dalam proses PdP mampu menerapkan nilai-nilai yang positif dalam diri pelajar sehingga mampu melahirkan modal insan yang sempurna dalam semua aspek kehidupan. Kesimpulannya, penerapan nilai-nilai murni dalam PdP simpulan bahasa dapat diterapkan oleh guru kepada pelajar secara formal dan tidak formal di peringkat sekolah rendah lagi.

Kata kunci: Simpulan bahasa, buku teks, nilai-nilai murni, analisis pragmatik, proses pengajaran dan pembelajaran.

References

Sapie Sabilan, Suhana Mohamed Lip, Mohammad Fuad Ishak, Shazarina Zdainal Abidin, Suziana Hanini Sulaiman, Mujaini Tarimin (2016). Konsep penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) [Conference session]. International Conference on Moslem Society 2016, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bangi.

Silvia Marni, Muhammad Aliman, Emil Septia, & Ninit Alfianika. (2020). Minangkabau proverb: Stimulating high school students’ critical thinking and spatial thinking. Scitepress.

Siti Elmira Jonteng, Yazid Yahya, Siti Farida Salleh, Nurul Aida Abdullah, & Mary Fatimah Subet. (2021). Imej perlambangan "tangan" dalam simpulan bahasa Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Ideology Journal, 6(1).

Siti Farida Salleh, Yazid Yahya, Mary Fatimah Subet, Muhammad Zaid Daud. (2020). Analisis semantik leksikal dalam novel Sangkar karya Samsiah Mohd. Nor. Asian People Journal, 3(1), 45-63 Adenan, M. K., Kayad, F. G., & Daud, M. Z. (2019). Analisis stilistik melalui penggunaan bahasa dalam novel sastera indie: Karya Azwar Kamaruzaman. Jurnal Kesidang, 3(1), 106-121.

Ahmad Fuad Mat Hassan & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2010). Pengkategorian peribahasa Melayu berdasarkan aspek nilai dan pemikiran: Satu analisis pragmatik. Universiti Putra Malaysia.

Ahmad Mohd Salleh. (2004). Penerapan pendidikan bersepadu di Politeknik. [Tesis Sarjana, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn].

Andi Fajar Awaluddin. (2020). Implementasi nilai-nilai dakwah santri melalui peribahasa Arab mahfudzat. Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, 5(1), 138-151.

Benny Mega Wati, Ulil Amri (2020). Peribahasa Negasi Minangkabau Di Nagari Batipuah Barua Kabupaten Tanah Datar. Imlah: Islamic Manuscript of Linguistics and Humanity, 2(1), 70-80.

Bernardus Bura. (2017). Penggunaan leksem burung dalam peribahasa sikka: Kajian sosiolinguistik. KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching, 2(1), 1-11.

Beseknorliana Remeng, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2019, Desember 4-5). Bidak banding dalam pembelajaran perbandingan semacam bahasa Melayu dalam kalangan pelajar tingkatan 1[Conference session]. International Conference of Future Educations and Advances (ICOFEA), Miri,Sarawak.

Hamsiah Juki, & Che Ibrahim Salleh. (2017). Penguasaan dalam kalangan murid sekolah kebangsaan. Pertanika MAHAWANGSA (Jurnal Bahasa, Budaya dan Warisan Melayu), 4(2), 345-360.

Harlina Mohd Ali, & Zamri Mahamod. (2019). Kit boneka peribahasa (BOSA) sebagai bahan dalam pembelajaran simpulan bahasa: Satu kajian tindakan. In Norsofiah Abu Bakar, Radiah Yusoff, Muhammad Zuhair Zainal, Wan Azni Wan Mohamad (Eds.), Linguistik, Bahasa dan Pendidikan. Universiti Sains Malaysia.

Haslindar Nor Ismail. (2019). Interpretasi nilai murni berdasarkan peribahasa Melayu dalam novel-novel pilihan. [Tesis Sarjana, Universiti Putra Malaysia].

Hatipoğlu, Ç., & Daşkın, N. C. (2020). A proverb in need is a proverb indeed: Proverbs, textbooks and communicative language ability. South African Journal of Education, 40(1), 1-15.

Hawiyah Baba. (2018). Nilai Melayu dalam bahasa kiasan: Analisis makna. In Nor Hashimah Jalaluddin (Eds.), Semantik dan interpretasi (171-210). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hilda Khoirun Nisa, Tati Sri Uswati & Itaristanti Itaristanti. (2020). Kesantunan berbahasa pada peribahasa Indonesia bermakna sindiran: Kajian pragmatik. HUMANIKA, 27(1), 44-58.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1996). Falsafah Pendidikan Kebangsaan. https://www.moe.gov.my/index.php/dasar menu/falsafah-pendidikan-kebangsaan

Martin, G. H. (2017). Proverbs. Journal of the Evangelical Theological Society, 60(3), 619-621.

Mary Fatimah Subet, & Mohd Ridzuan Md. Nasir. (2019). Analisis semantik inkuisitif peribahasa Bahasa Melayu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 16(2), 227-253.

Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud. (2016). “Giler” atau “Gile”: Slanga kata penguat. Jurnal Bahasa, 16(2), 293-306.

Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud. (2017, Ogos). Semantik dan makna konotasi dalam slanga pelacur. Paper session presented at The International Conference on Language Studies (iCLS) 2017, Kuching (Riverside Majestic Hotel).

Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud. (2018). Makna denotatif dan konotatif dalam slanga pelacur. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal, 3(1), 29-43.

Mohd Haidi bin Mohd Kasran. (2016, April 28). Nilai patriotisme dalam kurikulum bahasa Malaysia sekolah rendah: Analisis terhadap peribahasa Melayu. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Pendidik Guru,Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu.

Mohd Mahzan Awang, Noor Azam Abdul Rahman, Noraziah Mohd Amin & Abdul Razaq Ahmad (2016). Mesej perpaduan dalam buku teks Bahasa Malaysia tingkatan 4 dan 5: Analisis terhadap peribahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5(1), 44-52.

Mohd Ridzuan Md Nasir. (2020). Memahami asal-usul peribahasa Melayu. Menhajj Resources.

Mohd. Tajuddin Hj. Abd Rahman. (2017). Kamus Peribahasa (4th ed.). Kuala Lumpur, Malaysia: Oxford Fajar.

Muhammad Zaid Daud, & Mary Fatimah Subet. (2019a). Ayam (gallus gallus domesticus) dalam peribahasa Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Jurnal Kemanusiaan, 17(1), 36- 42.

Muhammad Zaid Daud, & Mary Fatimah Subet. (2019b). “Sudah tidak tersudu oleh angsa, baru diberikan kepada itik”: Perspektif semantik inkuisitif dan akal budi Melayu. Jurnal Melayu Sedunia, 2(1), 37-62.

Muhammad Zaid Daud, & Mary Fatimah Subet. (2019c, Oktober). Elemen perlambangan unggas dalam peribahasa Melayu: Analisis semantik inkuisitif. Poster session presented at Hari Terbuka Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).

Muhammad Zaid Daud, & Mary Fatimah Subet. (2019d). Slanga dan simbol tumbuhan dalam komunikasi lisan masyarakat Melayu: Pendekatan semantik inkuisitif. Jurnal Pengajian Melayu, 30(1), 108-136.

Muhammad Zaid Daud, & Mary Fatimah Subet. (2021). Ayam sebagai rujukan makna inkuisitif berhati-hati,sia-sia dan khianat dalam peribahasa Melayu. Kajian Malaysia, 39(1).

Muhammad Zaid Daud, Mohammad Shahrul Nizam Abd Wahid, & Remmy Gedat (2017). Eufemisme dalam bahasa Iban: Satu kajian kes di Kampung Lebor, Serian, Sarawak. Borneo Research Journal, 11(1), 87-105.

Muhammad Zaid Daud, Mohammad Shahrul Nizam Abd Wahid, & Remmy Gedat (2018). Penggunaan eufemisme dalam kalangan penutur Iban. International Journal of Language Education and Applied Linguistics, 8(1), 27-40.

Muhammad Zaid Daud, Nurfatin Hanani Wahap, & Muhammad Nurikhwan Lokman. (2018). Analisis semiotik peribahasa Banjar bersumberkan ular (serpentes). MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal, 3(2),1-7.

Muhammad Zaid Daud. (2017). Slanga kedai kopi: Satu analisis semantik inkuisitif. [Unpublihed final year project] Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia.

Muhammad Zaid Daud. (2018a). Gallus gallus domesticus dan Paradoxurus Hermaphroditus dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif. Sains Humanika, 10(2), 41-51.

Muhammad Zaid Daud. (2018b). Domain rezeki dalam peribahasa Melayu berorientasikan Aves melalui perspektif semantik inkuisitif. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(1), 19-28.

Muhammad Zaid Daud. (2018c). Pengaplikasian kerangka semantik inkuisitif melalui slanga. MALTESAS MultiDisciplinary Research Journal, 3(3), 43-52.

Muhammad Zaid Daud. (2018d). Imej tumbuhan dalam slanga: Analisis semantik inkuisitif. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 4(1), 1-21.

Muhammad Zaid Daud. (2020). Unggas dalam peribahasa Melayu: Satu analisis semantik inkuisitif. [Tesis Sarjana, Universiti Malaysia Sarawak].

Norazri Mohd Zaidin. (2015). Penerapan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran ke arah pembentukan sahsiah pelajar di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional.1(2). 22-32.

Nurul Aida Abdullah, & Muhammad Zaid Daud. (2020). Pemaknaan semula sinonim leksikal “nepotisme” berteraskan data korpus: Analisis pragmatik. LSP International Journal, 7(1), 61-79.

Nurul Hasna Hassan, Zaharah Hussin, Saedah Siraj, Ahmad Arifin Sapar & Zawawi Ismail. (2019). Kemahiran berfikir kritis dalam buku teks Bahasa Melayu kurikulum standard sekolah rendah tahap ii. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 7(1), 18-29.

Panji Setyo Wiguno. (2017). Efek persuasi peribahasa serta implementasi pembelajarannya di SMA.Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 1(1), 90-105.

Robiah Kulop Hamzah. (2011). Nilai murni dalam pengajaran Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rosita Fatma. (2018). Tuturan kiasan tentang organ dan anggota tubuh manusia dalam buku peribahasa minangkabau karya anas navis 1996 tinjauan semantik dan pragmatik. [Tesis Doktor Falsafah,Universitas Andalas].

Srikandi Saemah Samaon, & Mary Fatimah Subet. (2020a). Teori relevans dalam pembelajaran KOMSAS. Borneo International Journal, 2(4), 47-54.

Srikandi Saemah Samaon, & Mary Fatimah Subet. (2020b). Perwatakan dalam novel KOMSAS “Di Sebalik Dinara”: Analisis teori relevan. Asian People Journal, 3(1), 84-100.

Suhainee Sa-ah. (2020). Kajian etnolinguistik terhadap peribahasa dalam bahasa Thailand. SENASBASA, 4(1),92-105.

Suzieyiana Ritos, & Muhammad Zaid Daud. (2020). Strategi penggantian disfemisme kepada eufemisme dalam komunikasi lisan masyarakat Bidayuh, Bau: Analisis pragmatik. Asian People Journal, 3(1), 64-83.

Tangaprabu Murthy, & Mary Fatimah Subet. (2018a). Imej rumput dalam peribahasa Tamil: Suatu kajian semantik inkuisitif. Issues in Language Studies, 7(1), 37-56.

Tangaprabu Murthy, & Mary Fatimah Subet. (2018b). Imej tebu dalam peribahasa Tamil: Analisis semantik inkuisitif. Trends in Undergraduate Research, 1(1), 24-29.

Tangaprabu Murthy, & Mary Fatimah Subet. (2019). Imej Katak (தவளை) dalam peribahasa Tamil:Analisis semantik inkuisitif. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal, 4(1), 31-41.

Tangaprabu Murthy, & Mary Fatimah Subet. (2020). Gajah (யானை) dalam peribahasa Tamil:Analisis semantik inkuisitif. Asian People Journal (APJ), 3(2), 134-146.

Tangaprabu Murthy, Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud (2019b). Kajian semantik inkuisitif dalam peribahasa Tamil: Imej tumbuhan. Sains Humanika, 11(1), 73-80.

Tangaprabu Murthy, Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud. (2019a). Cerminan pemakanan sihat dalam peribahasa Tamil: Suatu kajian semantik inkuisitif. JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora), 3(2), 117-129.

Tangaprabu Murthy, Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud. (2019c). Peribahasa Tamil berimej lada hitam sebagai tradisi lisan: Analisis semantik inkuisitif. International Journal of Creative Future and Heritage (IJCFH), 7(1). 70-88.

Vayntrub, J. (2016). The book of Proverbs and the idea of ancient Israelite education. Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft, 128(1), 96-114.

Wilson, L. (2018). Proverbs: An Introduction and Commentary. InterVarsity Press.

Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2011a). Peribahasa Melayu: Penelitian makna dan Nilai. Universiti Putra Malaysia.

Zaitul Azma Zainon Hamzah, & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2011b). Bahasa dan pemikiran dalam peribahasa Melayu. GEMA Online™ Journal of Language Studies, 11(3), 31-51.

Zamri Mahamod, Mahidin Awang Itam, Afendi Hamat (2016). Sikap guru Bahasa Melayu sekolah rendah terhadap penggunaan buku teks Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(2), 17-30.

Published
2021-04-30
How to Cite
Ishak, M. K. A., & Wan Mohammad, W. M. R. (2021). PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIMPULAN BAHASA MELAYU TAHAP 1 SEKOLAH RENDAH: ANALISIS PRAGMATIK. Asian People Journal (APJ), 4(1), 148-168. https://doi.org/10.37231/apj.2021.4.1.247