METODOLOGI PENDAKWAH DALAM PROGRAM BIMBINGAN AGAMA REMAJA BERMASALAH SOSIAL DI KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN BELIMBING SUBOK, BRUNEI

Preacher's Methodology in the Religious Guidance Program for Socially Troubled Teenagers at the Kompleks Rumah Kebajikan Belimbing Subok, Brunei

  • Seri Ramizah Matussin Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, BE1310 Bandar Seri Begawan, Brunei
  • Anis Malik Thoha Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, BE1310 Bandar Seri Begawan, Brunei

Abstract

Abstract: Preachers today need certain methods and strategies to ensure the effectiveness of the preaching delivered. Especially when it involves teenagers with social problems. The social issues of teenagers now considerably require systematic preaching management to ensure that the purposes of preaching, guidance and rehabilitation carried out by the preachers are achieved. In the context of Brunei Darussalam, Kompleks Rumah Kebajikan (KRK), Belimbing Subok is the only rehabilitation center that accommodates teenagers with social problems. The rehabilitation is carried out through guidance and the application of Islamic values ​​so that they become human beings with noble characters and useful to religion, society, and the country. Thus, this study was conducted to examine the approach used by counsellors to implement a guidance program for juvenile detainees in KRK. This study applies qualitative methods by using field methods through interviews with counsellors and analysis of related documents. The results of the study found that among the preaching approaches carried out by the current counsellors are being gentle and firm, building good relationships, guidance according to the situation of teenagers, giving advice, being a role model, question and answer and good discussion. However, this study also found that implementing the da'wah approach in KRK can still be improved by improving the aspect of the content and the appropriate guidance method.

Keywords: Dakwah; Dakwah Method; Teenagers with Social Problems; Youth Guidance; House Complex

 

Abstrak: Para pendakwah pada hari ini memerlukan kepada metodologi dan strategi yang tertentu dalam menjamin keberkesanan dakwah yang disampaikan. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan remaja bermasalah sosial. Permasalahan sosial remaja kini amat memerlukan satu pengurusan dakwah yang bersistematik untuk memastikan tujuan dakwah, bimbingan dan pemulihan yang dijalankan oleh para pendakwah tercapai. Di dalam konteks Negara Brunei Darussalam, Kompleks Rumah Kebajikan (KRK), Belimbing Subok adalah merupakan satu-satunya pusat pemulihan yang menempatkan remaja bermasalah sosial, iaitu melalui pembimbingan dan penerapan nilai-nilai Islam agar mereka kembali menjadi insan yang berakhlak mulia serta berguna kepada agama, masyarakat dan negara. Justeru, kajian ini dilakukan bagi meneliti pendekatan yang digunakan oleh para pembimbing dalam menjalankan program bimbingan terhadap remaja tahanan di KRK. Kajian ini mengaplikasikan kaedah kualitatif dengan menggunakan metod lapangan melalui temubual kepada para pembimbing dan juga analisis dokumen berkaitan. Hasil kajian mendapati bahawa antara pendekatan dakwah yang dijalankan oleh para pembimbing sekarang ialah berlemah lembut beserta tegas, membina hubungan yang baik, bimbingan mengikut keadaan remaja, memberikan nasihat, menjadi role model, soal jawab dan diskusi yang baik. Walaubagaimanapun, kajian ini juga mendapati pelaksanaan pendekatan dakwah di KRK masih boleh dipertingkatkan lagi dengan penambahbaikan terhadap aspek kandungan pengisian dan juga metod bimbingan yang bersesuaian.

Kata Kunci: Dakwah; Metod Dakwah; Remaja Bermasalah Sosial; Bimbingan Remaja; Kompleks Rumah Kebajikan

References

Abdul Ghafar Don. (2010). Relevansi dan Aplikasi Ayat 125, Surah al-Nahl dalam Konteks Dakwah Serantau. Al-Hikmah, 2, 127-134.

Abdul Hadi Borham. (2016). Pendekatan Dakwah Mohd Fadli Yusof Dalam Pengislaman Masyarakat Non-Muslim Di Pedalaman Pensiangan, Sabah. Tesis Doktor Falsafah. Akademi Pengajian Islam: Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Ab. Halim Tamuri & Khadijah Abdul Razak. (2004). Dakwah dalam Menangani Isu-Isu Sosial di Kalangan Remaja. International Seminar on Islamic Thoughts. Bangi, Malaysia: UKM.

Aliasan. (2011). Metode Dakwah Menurut Al-Qur’an. Jurnal Wardah, 23, 143-151.

Ali, N. B. (2018). Metodologi pendakwah dalam program bimbingan remaja wanita bermasalah di Dar As-Saadah, Raudhatus Sakinah dan Rumah Puteri Arafiah. Sains Insani, 2(2), 40-48.

Fariza Md Sham. (2015). Kemahiran Psikologi Dakwah kepada Golongan Remaja. Al-Hikmah, 7(1).

Halimatus Sakdiah. (2015). Urgensi Interpersonal Skill dalam Dakwah Persuasif. Al-Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah, 14(27), 85-94.

Hjh Ummi Fa’izah Hj Abdul Rahman, Salasiah Hanin Hamjah & Izzah Nur Aida Zur Raffar. (2016). Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Metodologi Dakwah. Al-Hikmah, 8(1), 29-42

Mohamed Hamdan Abdullah. (2018) Pendekatan Motivasi Dalam Dakwah Remaja. Jurnal Hadhari, 10(1), 77-92.

Mohd Zaid Ismail, Mohd Nor Adli Osman. (2019). Dakwah Terhadap Golongan Remaja: Satu Kaedah Pendekatan. International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam, 1(2), 40-45.

Nasrudin Bin Hassan & Abdul Hafiz Bin Mat Tuah. (2021). Keberkesanan Teknologi Media Baharu Sebagai Medium Pendakwah Masa Kini. E-Posiding International Webinar On Da’wah & Human Development.

Nor Azizah Mustapha, Fariza Md Sham, Ahmad Irdha Mokhtar. (2019). Program Dakwah Di Ipham Dalam Memantapkan Akidah Remaja. Al-Hikmah, 11(2), 3-19.

Noor Hafizah bt. Mohd Haridi, Dr. Fakhrul Adabi b. Abd. Kadir. (2015). Program Agama di Institusi Pemulihan Akhlak Jabatan Kebajikan Malaysia:Analisis Persepsi Pelatih Terhadap Pelaksanaan. Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah 1(1), 87-100.

Novri Hardian. (2018). Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits. Al Hikmah.

Nur Eliza Mohd Noor, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Yusmini Md. Yusoff. (2021). Pendekatan Dakwah Guru Pendidikan Islam dalam Membina Sahsiah Murid Melalui E-Pembelajaran, 179-190.

Nurul Badriyah binti Ali. (2017). Metodologi Pendakwah dalam Program Bimbingan Remaja Wanita Bermasalah di Dar As-Saadah, Raudhatus Sakinah dan Rumah Puteri Arafiah. Jurnal Sains Insani. 2(2).

Othman Lebar. (2021). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metode. Perak, Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Qutb, Sayyid. (2010). Tafsir Fi Zilal al-Quran, Di Bawah Bayangan al-Quran. Jilid 6. Terj. Yusoff Zaky Yacob, Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman.

Saifulazry Mokhtar, Kasoma Thia, Habibah Artini Ramlie. (2019). Pendekatan Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Terhadap Banduan Di Penjara Sandakan. Al-Hikmah, 11(2), 68-87.

Suriani Sudi, Fariza Md Sham, Phayilah Yama. (2018) Pembentukan Spiritual Menurut Islam Sebagai Solusi Dalam Menangani Permasalahan Sosial. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 5(2), 269-278.

Tafsir, Tim Ahli. (2000). Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 5. Terj. Tim Pustaka Ibnu Katsir. Ed. Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Wahbah, az-zuhaili. (2018). Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj (Jilid 7). Jakarta, Indonesia: Gema Insani.

Zaidan, Abdul Karem. (2001). Dasar-Dasar Ilmu Da’wah. Jilid 2. Terj. H.M. Asywadi Syukur. Jakarta: Dewan Pustaka Fajar.

Zulkiple, Abd Ghani (2001). Islam, Komunikasi Dan Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd.

Portal Rasmi JAPEM. Kompleks Rumah Kebajikan. http://www.japem.gov.bn/Institusi%20Kebajikan/Kompleks%20Rumah%20Kebajikan.aspx

Published
2022-10-31
How to Cite
Matussin, S. R., & Anis Malik Thoha. (2022). METODOLOGI PENDAKWAH DALAM PROGRAM BIMBINGAN AGAMA REMAJA BERMASALAH SOSIAL DI KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN BELIMBING SUBOK, BRUNEI . Asian People Journal (APJ), 5(2), 169-178. https://doi.org/10.37231/apj.2022.5.2.408