PERLANGGARAN MAKSIM KERJASAMA (KUALITI DAN KUANTITI) DALAM UCAPAN BAJET TAHUNAN DATO’ SRI NAJIB RAZAK: SEBUAH KAJIAN PRAGMATIK

Muhammad Nurikhwan Lokman, Monaliza Sarbini-Zin

Abstract

Abstrak: Kajian ini adalah kajian pragmatik yang meneliti implikatur yang terdapat dalam wacana ucapan politik. Setiap wacana politik yang disampaikan oleh seseorang pemimpin tidak semestinya terbatas kepada maksud literal dan mungkin menyukarkan rakyat marhaen untuk memahami maksud sebenar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menganalisis implikatur yang digunakan dalam ucapan bajet tahunan Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak (DSNTAR) iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Objektif spesifik dalam kajian ini adalah mengenal pasti implikatur yang terdapat dalam ucapan bajet DSNTAR, mengelaskan implikatur yang terdapat dalam ucapan yang dikaji berdasarkan maksim kerjasama Grice (1975) iaitu kualiti dan kuantiti, menganalisis ujaran berimplikatur mengikut bentuk logik dan merumuskan penggunaan implikatur dalam ucapan bajet tersebut. Kajian kualitatif ini melibatkan analisis wacana untuk meneliti ucapan bajet tahunan oleh DSNTAR telah diperoleh daripada portal rasmi Kementerian Kewangan Malaysia (http://www.treasury.gov.my). Sejumlah sembilan ucapan bajet tahunan yang telah dibentangkan oleh  DSNTAR di Dewan Parlimen, Kuala Lumpur daripada tahun 2010 sehingga 2018 telah dianalisis. Dalam menganalisis ujaran berimplikatur, pengkaji menggunakan Teori Grice (1975) yang mengemukakan sebuah prinsip dasar iaitu Analisis terdiri daripada 2 huraian berdasarkan setiap satu jenis perlanggaran maksim. Dengan itu, hasil kajian sebegini mampu menghuraikan maksud sebenar yang disampaikan oleh DSNTAR.

 


Kata Kunci - Implikatur, maksim kerjasama, maksim kualiti, maksim kuantiti, ucapan bajet, wacana politik, Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak (DSNTAR)

Full Text:

PDF

References

Adnan, N. S. (2008). Perubahan bahasa dalam Warkah Diraja Melayu: Suatu kajian mengenai surat-surat kepada Gabenor dalam Tahun 1786-1794 dan 1886- 1894(Master's thesis, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia). Retrieved from http://repository.um.edu.my/671/

Aini, N. (2014). Tuturan tayangan humor politik sentilan sentilun di metro tv: sebuah analisis teori implikatur percakapan Grice. Skriptorium, 12(1).

Aman, I. (2014). Mengurus wacana dan kepimpinan: Analisis ucapan sulung Perdana Menteri Malaysia keenam. Jurnal Bahasa, 14(2), 235-272. Retrieved from http://jurnalbahasa.dbp.my/wordpress/?p=583

Aman, R, & Ab Hamid, N. (2015). Strategi wacana komunikasi teks Tengku Razaleigh Hamzah: Satu analisis kebahasaan. Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication, 31(1).

Azhar. (2012, January 27). Kesantunan bahasa [Web log post]. Retrieved from http://azhar- pejuang.blogspot.my/2012/01/kesantunan-berbahasa.html

Daud, M. Z. (2017). Slanga Kedai Kopi: Satu Analisis Semantik Inkuisitif (Tesis sarjana muda). Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia. doi:10.31229/osf.io/upt8j

Daud, M. Z. (2018a). Domain Rezeki Dalam Peribahasa Melayu Berorientasikan Aves Melalui Perspektif Semantik Inkuisitif. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(1), 19-28.

Daud, M. Z. (2018b). Gallus Gallus Domesticus dan Paradoxurus Hermaphroditus Dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif. Sains Humanika, 10(2), 41-51.

Daud, M. Z. (2018c). Pengaplikasian Kerangka Semantik Inkuisitif Melalui Slanga. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(3).

Daud, M. Z., Wahid, M. S. N. A.,& Gedat, R. (2017). Eufemisme dalam Bahasa Iban: Satu Kajian Kes Di Kampung Lebor, Serian, Sarawak. Borneo Research Journal, 11(1), 87-105.

Daud, M. Z., Wahid, M. S. N. A., & Gedat, R. (2018). Penggunaan Eufemisme dalam Kalangan Penutur Iban. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 8(1), 27-40.

Gay, L. R., & Airasian, P. W. (2003). Educational research: Competencies for analysis and application (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.

Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (ed.), Syntax and Semantics: Vol. 3: Speech Acts (pp. 41-58) . Academic Press.

Isjwara, F. (2002). Pengantar ilmu politik. Bandung: Putra Bardin.

Kementerian Kewangan Malaysia. (2010). Ucapan bajet tahun 2010. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kementerian Kewangan Malaysia. (2011). Ucapan bajet tahun 2011. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kementerian Kewangan Malaysia. (2012). Ucapan bajet tahun 2012. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kementerian Kewangan Malaysia. (2013). Ucapan bajet tahun 2013. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kementerian Kewangan Malaysia. (2014). Ucapan bajet tahun 2014. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kementerian Kewangan Malaysia. (2015). Ucapan bajet tahun 2015. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kementerian Kewangan Malaysia. (2016). Ucapan bajet tahun 2016. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kementerian Kewangan Malaysia. (2017). Ucapan bajet tahun 2017. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kementerian Kewangan Malaysia. (2018). Ucapan bajet tahun 2018. Retrieved from http://www.treasury.gov.my

Kridalaksana, H. (2008). Kamus linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Larassati. (2016). But we’re talking about half-beast human conversational implicature in a television talk show With Anwar Ibrahim. Jurnal Komunikasi,12, 37-49.

Omar, A. H. (1980). Analisis wacana. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Subet, M. F., & Daud, M. Z. (2016). “Giler” atau “Gile”: Slanga Kata Penguat. Jurnal Bahasa, 16(2), 293-306. doi:10.17605/OSF.IO/ZSFBH

Subet, M. F., & Daud, M. Z. (2017). Semantik dan Makna Konotasi dalam Slanga Pelacur. Paper presented at The International Conference on Language Studies 2017, Kuching (Riverside Majestic Hotel). Retrieved from https://doi.org/10.17605/ OSF.IO/6ZMR7

Subet, M. F., & Daud, M. Z. (2018). Makna Denotatif dan Konotatif dalam Slanga Pelacur. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(1), 29-43.

Tarigan, H. G. (1995). Pengajaran wacana. Kuala Lumpur.

Usman, S. T. (1999) Kepentingan pemimpin pendapat dalam pembangunan luar bandar: Kajian kes di Kampung Endah, Selangor Darul Ehsan (PhD dissertation). Universiti Malaya.

Van Dijk, T. A. (2002). Politics as text and talk: Analytic approaches to political discourse. In Political discourse and political cognition (pp. 203-238). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Wahid, M. S. N. A., & Daud, M. Z. (2018). Individu dan Pemilihan Dialek: Kajian Kes di Kota Samarahan, Sarawak. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(3).

Wodak, R. (2007). Pragmatics and critical discourse analysis: A cross-disciplinary inquiry. Pragmatics and Cognition, 15(1), 203-225. doi:10.1075/pc.15.1.13wod

Refbacks

  • There are currently no refbacks.