(1)
Suhaimi, M. S.; Zakaria, M. F. A. HENTIAN GLOTIS DALAM KATA TANYA DIALEK ORANG ASLI SUKU KAUM JAKUN . APJ 2022, 5, 41-49.