SALLEH, S. F.; YAHYA, Y.; SUBET, M. F.; DAUD, M. Z. ANALISIS SEMANTIK LEKSIKAL DALAM NOVEL SANGKAR KARYA SAMSIAH MOHD. NOR. Asian People Journal (APJ), v. 3, n. 1, p. 45-63, 30 Apr. 2020.