Dasar Pembangunan Tanah Pertanian Menurut Perspektif Islam

Mohd Borhanuddin Zakaria, Amir Husin Mohd Nor, Noor Lizza Mohamed Said, Md. Yazid Ahmad, Juairiah Hasan

Abstract


National Agricultural Policy (DPN 1, 1984-1991, 1992-1997 DPN 2, 3 DPN 1998-2010), and the National Agro-Food Policy (DAN 2011-2020) was a transformation of the government to improve the country’s food quality. Various plans have been made through DPN and DAN. However, there are shortcomings in the DPN implemented with the aim of economic development alone. This study aims to put certain mechanisms for the development of the agricultural sector in line with the teachings of Islam which includes holistic human development. The research methodology used in this study is content analysis, analysing data using descriptive approach with a combination of qualitative approach of analyzing the text, including the analysis of documents and official reports, circulars, annual reports, statements of position, financial plan, reports agencies, and transcripts. The study found that the basic development of Islamic farmland is based on the concept of tauhidiyyah, rububiyyah, tazkiyyah, tanmiyyah, khilafah, insaniyyah, akhlaqiyyah which applies Islamic spiritual values including the preservation of the environment and the securities development.

 

Key Words: National Agricultural Policy (DPN), Development of Agricultural Land, Land Development Concept in Islam.

 


Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an al-Karim.

Ahmad Sarji bin Abd Hamid. 1978. Kertas Kerja Kursus Pembangunan Ko-Peladang Bagi Pengurus-Pengurus Besar Koperasi Peladang Semenanjung Malaysia. Wisma Persekutuan Pulau Pinang, 13 Februari.

al-Alusi, Abu Fadl Shihab al-Din Mahmud. Ruh al-Macani Fi Tafsir al-Qur’an al-cAzim Wa al-Sabc al-Mathani. Beirut Lubnan: Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi. jil. 3.

al-Atram, Salah bin cAbd Rahman. 1992. al-As’ilah wa al-Ajuwibah fi al-cAqidah. Riyadh Arab Saudi: Dar al-Watan.

al-Fayruz Abadi, cAllamah Majd al-Din Muhammad Ibn Yackub al-Fayruz Abadi. 1991M-1412H. al-Qamus al-Muhit. Cet. 1. Beirut Lubnan: Dar Ihya’ Turath.

al-Khalil al-Nahwi, 1999M/1419H, al-Mucjam al-cArabi al-Muyassar Mustakhlis Li Mucjam al-cArabi al-Asasi. t.tp.

al-Mashdah, cAbd Allah, al-Milkiyyah al-Khasah Fi al-Sharicah al-Islamiyyah Wa Muqaranatuha Bi al-Itijahat al-Mucasirah. t.th. Beirut Lubnan: Ittihad al-Dawli li Bunuk al-Islamiyyah.

al-Qardhawi, Yusuf. 2012. Flexibility Islam. Bangi: Syabab Book Line.

al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad. t.th. al-Jamic Li Ahkam al-Qur’an. t.tp: Dar al-Kitab al-cArabi. jil. 2.

al-Ramli, Muhammad Ibn Abi cAbbas. 1938/1357. Nihayah al-Muhtaj. Jilid 5. Kaherah Mesir: Mustafa Bab al-Halabi.

al-Sahi, Shawqi cAbduh. 1984M-1404H. al-Mal Wa Turuq Istithmarihi Fi al-Islam. cet. 2. Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah.

al-Shalabi, Muhammad. 1985M-1405H. al-Madkhal fi al-Tacrif bi al-Fiqh al-Islami. Beirut Lubnan: Dar al-Nahdah al-cArabiyyah.

al-Mucjam al-cArabi al-asasi. Jamacah min Kibar al-Lughawiyyin al-cArabi, al-Munazamah al-cArabiyyah al-Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al-cUlum. t.th., t.tp.

Chamuri Siwar & Surtahman Kastin Hasan. 2001. Sektor Pertanian dan Sektor Perlombongan, dlm. Ekonomi Malaysia. Ed. 4. Kuala Lumpur: Cetakan Gains Print Sdn. Bhd.

Durishah Idrus. 2002. Seminar Pembangunan dan Isu-Isu Global. Nota Syarahan UHP 6012 untuk Pejuta. Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia.

Faizah Hj Ismail. 2000. Asas-asas Muamalat Dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fuad Irfan al-Bustani et.al. 1986. al-Munjid fi al-Lughah wa cAlam. cet. 28. Beirut Lubnan: Dar al-Masriq.

Ibn Kathir, Ismacil. 1385M-1966H. Tafsir al-Qur’an al-cazim. jil. 7. cet.1. Beirut Lubnan: Dar al-Andalus.

Ibn Manzur, Abu Fadl Ibn Manzur. t.th. Lisan al-cArab. jil. 3. Beirut Lubnan: Dar Sadir.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 1961. al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar’iyyah. Mesir: t.pt.

Ibrahim Anis et.al. 1972. al-Mucjam al-Wasit. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah.

Ideris Endot. 2006. Perancangan Pembangunan Malaysia, Kajian Dasar dan Strategi Pengurusan Sumber Ekonomi dari Perspektif Islam Di Terengganu. Shah Alam: UiTM.

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. 2014. Dasar Agromakanan Negara 2011-2020.

Kementerian Pertanian Malaysia. 12 Januari 1984. Dasar Pertanian Negara.

Kementerian Pertanian Malaysia. 1992. Dasar Pertanian Negara 1992.

Kementerian Pertanian Malaysia. 2010. Dasar Pertanian Negara, 1998-2010.

Khursihid Ahmad. 1981. Studies In Islamic Economics. Jeddah: Leicester Islamic International Centre For Research In Islamic Economic King Abdul Aziz University.

M. Quraish Shihab. 1996. Wawasan al-Qur’an, Tafsir Mengenai Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Penerbit Mizan.

Md Said @ Mohd Zaid Abdullah & Ismail Omar. 2012. Pembangunan Tanah & Halangannya. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Miswan @ Abdul Hakim bin Mohammed, Abdul Hamid bin Hj. Mariman & Adibah binti Awang, 2009. Pembangunan Harta Tanah dan Pelestarian Alam. Seminar Pembangunan Harta Tanah Kebangsaan Menurut Perspektif Islam. Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Kuala Lumpur, 11‐12 Ogos.

Mohd Syukri Hanapi. 2014. Tasawwur Islam dan Pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Abu Zuhrah. 1976. al-Milkiyyah wa Nazairiyyah al-cAqd fi Syariah al-Islamiyyah, Kaherah Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.

Muhammad Salam Madkur. 1963. al-Madkhal li al-Fiqh al-Islamiyy. Kaherah Mesir: Dar al-Nahdah al- cArabiyyah.

Muhammad Syukri Salleh. 1990. Konsep dan Perlaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Muslim, Abi Husayn Muslim bin al-Hujjaj al-Qurasiyy Naysaburi. 1983. Sahih Muslim (no. hadis 2656). jil. 2. Beirut Lubnan: Dar al-Fikr li al-Tibacah wa al-Nasr wa al-Tawzic.

Nik Hasyim Mustafa & Zulkifly Osman. 1989. Dasar Pertanian Negara: Prospek Dan Cabaran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Mohd Zain bin Nik Yusuf. 1991. Pembangunan Hartanah Mengikut Perspektif Islam. dlm. Al-Ahkam Undang-Undang Harta Dalam Islam. jil. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noraini binti Hj Idris & Ishak Yusuf. 2009. Ekonomi Malaysia ke arah Pembangunan Seimbang. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syed Othman al-Habshi. 1986. Seminar Pembangunan Insan dalam Konteks Dasar Pertanian Negara. Selangor: Institut Latihan Pengembangan Pertanian.

Zactari, cAlauddin. 1996M-1417H. al-Nuqud Wazaif al-Asasiyyah wa Ahkamuha al-Sharciyyah. Damascus Syria: t.pt.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.