Al-Nafs Sebagai Self Dalam Konstrak Self-Esteem Menurut Al-Hadith [Al-Nafs as the Self in Self-Esteem Construct in Hadith Perspective]

Nabilah Hasan, Faisal Ahmad Shah

Abstract

Self esteem, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab sebagai taqdir al-dhat, adalah salah satu konstrak yang dibincangkan dalam ilmu psikologi. Self esteem terbentuk daripada fikiran, tanggapan, dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam Islam, dimaklumi bahawa unsur al-nafs dalam diri insan mendapat fokus utama dalam nas al-Quran dan al-hadith. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi melihat unsur ‘ilm al-nafs dalam hadith Nabi SAW dan meneliti entiti utama yang dititikberatkan untuk dinilai dan dibangunkan. Secara khusus, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti hubungan al-nafs dengan self dalam self esteem menurut al-Hadith. Memahami intipati self menjadi asas dalam proses memahami konsep self esteem dalam perspektif ilmu wahyu. Kajian ini penting bagi menyingkap apakah intipati self  yang perlu dinilai dari masa ke masa oleh seseorang dalam kehidupannya. seterusnya membantu mengenalpasti cara membangunkan unsur self dalam konsep self esteem dengan lebih efektif dan menepati fitrah self. Kajian yang diakukan adalah kajian al-hadith al-mawdu’i. Hadith-hadith tematik yang bertemakan unsur penilaian diri dan hadith-hadith yang mengandungi kalimah al-nafs dikumpulkan dan dianalisis bagi tujuan ini. Data menunjukkan bahawa hadith-hadith tematik menekankan  persoalan penilaian al-nafs, kerana al-nafs adalah sumber yang membentuk pemikiran, perasaan, keputusan, sikap dan tingkahlaku seseorang. 


Selfesteem,  which is translate to taqdir al-dhat in Arabic, is one of constructs discussed in psychology. Self-esteem is made up of individual thoughts, opinion and feelings about himself. This study aims to identify the essence of al-dhat in taqdir al-dhat, which is crucial to be estimated from time to time, to ensure that the concept of self-esteem is well understood in al-Quran and al-Hadith perspective. Thematic Hadith Analysis (al-Hadith al-Mawdu’i) method was adopted, beginning from redefining the meaning of self-esteem as taqdir al-dhat in language and hadith perspective. The new definition is used as the basis in creating thematic codes to identify thematic ahadith in Sahih al-Bukhari. The analysis shows that thematic ahadith emphasize the importance of al-nafs valuation as the original source of individual thoughts, feelings, decisions, attitudes and behaviours.The finding gives a new paradigm of self-esteem concept, therefore, provides new focus in self-esteem building.

Full Text:

PDF

References

AAbdullah Saleh al-Ruwaita. (2005). Ilm al-Nafs fi Hayatina al-Yawmiyyah. Cet.1. Riyad: Wahj al-Hayah li al-I'lam.

Abu Hayyān, Muhammad Yusuf. (1993). al-Bahr al-Muhīt. Jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abu Hilal al-‘Askari. (t.t.). al-Furuq al-Lughawiyyah. Qahirah: Dar al-‘Ilm wa al-Thaqafah.

Ahmad Karrar Ahmad al-Syanqiti. (2005). Mahiyah al-Nafs. Khurtum: Matba’ah wa A’mal Hamr.

Alicia D. Cast & Peter J. Burke. (2002). A Theory of Self-esteem. Social Forbes, March 2002, 80(3), The University of North Carolina Press. h. 1042.

al-Bukhari, Muhammad Ismail. (1993). Sahih al-Bukhari. Ta’liq: Mustafa Dib al-Bugha. Syria: Dar Ibn Kathir.

Christopher J. Mruk. (2006). Defining Self-Esteem - An Often Overlooked Issue with Crucial Implications. dalam Self-Esteem Issues And Answers : A Sourcebook of Current Perspective. New York : Psychology Press.

al-Zubayr, Bashir Taha. (2011). Ilm al-Nafs fi al-Turāth al'Arabi al-Islami. E-book li Syabakah al-'Ulum al-Nafsiyyah al-'Arabiyyah. Bil. 21.

Fairuz Abādi Muhammad Ya’qub. (1998). al-Qamus al-Muhit. Cet. 6. Damsyiq: Muassasah al-Risalah.

Hill, S.E. & Buss, D.M. (2006). The Evolution of Self-Esteem. Dlm. Michael Kernis (Ed.), Self-Esteem: Issues and Answers: A Sourcebook of Current Perspectives, 328-333. New York: Psychology Press.

Ibn ‘Asyur Muhammad al-Tahir. (1984). al-Tahrir wa al-Tanwir. Jilid 9, 10, 17, 19. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakr. (1993). al-Tibb al-Nabawi. Beirut: Mansyurat Dar Maktabah al-Hayah.

Ibn Rajab al-Hanbali. (2008). Jami' al-Ulum wa al-Hikam. Tahqiq: Mahur Yasin al-Fahl. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Ibrahim Syauqi Abdul Hamid. (1996/1417H). Ilm al-Nafs fi al-Turath al-Islami. Cet. 1. Qahirah: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami.

Khalid Muhammad Mahmud al-Syarman. (2009). al-Hadith al-Mawdu'i : Dirasah Ta'siliyyah Tatbiqiyyah. Amman: Dar al-Furqan.

Michael H. Kernis (Ed). (2006). Self-Esteem Issues And Answers : A Sourcebook of Current Perspectives. New York: Psychology Press.

Mary H. Guindon. (2010). Self-Esteem Across The Lifespan : Issues and Interventions. New York: Routledge Taylor And Francis Group.

Majma’ al-Lughah al-‘Aarabiyyah. (2004). al-Mu’jam al-Wasīt. Cet. 4. Qahirah: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah.

Malik Badri. (2016). Contemplation : An Islamic Psychospiritual Study. Terj. Abdul Wahid Lu’lu’ah. London: Human Behaviour Academy.

Muhammad Ahmad al-Ansārī al-Qurṭubī. (2006). al-Jāmi’ li Ahkām al-Quran wa al-Mubayyin li ma Tadammanahu min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān. J. 6 & 14. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Muhammad Saleh al-Uthaimin. (2008). Syarh Sahih al-Bukhari. Qahirah: al-Maktabah al-Islamiyyah.

Muhammad Uthman Najati. (1993). al-Dirasat al-Nafsaniyyah ‘Inda ‘Ulama’ al-Muslimin. Qahirah: Dar al-Syuruq.

Muhammad Uthman Najati. (2001/1422H). Madkhal Ila ‘Ilm al-Nafs al-Islami. Cet. 1. Qahirah: Dar al-Syuruq.

Muslim al-Hajjaj. (t.t.). Sahih Muslim. Mansurah: Maktabah al-Iman.

Siddiq Hasan Khan. (t.t.). al-Siraj al-Wahhaj min Kasyf Matalib Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Tahqiq. ‘Abd al-Wahhab Haikal. Jil. 10. Qatar: Wazarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah.

Ramaḍān Isḥāq al-Zayyān. (2002). al-Ḥadith al-Mawḍu'i: Dirāsah Naẓariyyah. Dlm. Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, bil. 2, 207-248.

Yusuf al-Qaradawi. (1998). al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah. Cet. 2. Qahirah: Dar al-Syuruq.

Yusuf al-Qaraḍawi. (2002). Kayfa Nata’amul Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah. Cet.2. Qahirah: Dar al-Syuruq.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.