Kecemerlangan Urus Tadbir Surau-Surau Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di Malaysia [The Excellent Good Governance at Prayer Places of National Secondary School in Malaysia]

Abdul Munir Ismail

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melihat urus tadbir surau-surau yang dibina dalam kawasan sekolah menengah di Malaysia berfungsi sebagai tempat ibadah kepada seluruh warga sekolah dan para pelajar. Kajian juga melihat kecekapan pengurusan kewangan mencakupi sumber dana serta perbelanjaan melaksanakan aktiviti di surau. Selain itu, turut dikaji  pengisian  aktiviti dakwah di surau sekolah. Kajian ini menggunakan kaedah kajian perpustakaan dan kajian lapangan. Kajian lapangan berbentuk kualitatif melibatkan temubual terhadap lapan orang responden di sekolah menengah terpilih. Temubual secara berstruktur dilakukan kepada guru yang dilantik sebagai ahli jawatan kuasa surau setelah mendapat kelulusan pengetua sekolah. Instrumen kajian berkisar tentang pengurusan dan pentadbiran surau, kewangan dan pengurusan aktiviti dakwah di surau. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif. Analisis deskriptif menjelaskan urus tadbir surau yang cekap, pentadbir surau yang ideal, pengurusan kewangan dan pengisian aktiviti surau yang bermanfaat  kepada warga sekolah. Hasi kajian mendapati  ilmu urus tadbir surau adalah suatu kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang untuk merancang dan melaksanakan perancangan tersebut melalui proses kerja bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Jika sistem urus tadbir surau tidak diorganisasikan dengan baik dan sempurna, aktiviti harian surau akan mengalami kepincangan dan kesukaran dalam melaksanakan aktiviti. Dapatan juga mendapati kewangan surau sekolah diurus dengan cekap dan sempurna. Ada pun aktiviti dakwah di surau sekolah, dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menerusi aktiviti dakwah yang bermanfaat kepada para pelajar, program tersebut dapat membina sahsiah cemerlang dan meningkatkan prestasi akademik.

This study aims to see the governance of surau built within the secondary school area in Malaysia serves as a place of worship for all students and staff school. This study also want to see the efficiency of financial management encompassing the source of funds as well as spending on activities in the surau. In addition, the study was also held to fill the dakwah activities in surau. This study uses library research and field research methods. Qualitative field research methods was involve to interviews eight selected respondents in secondary schools. Structured interviews were conducted for teachers appointed as surau members with their principal's approval. Research instruments are reffering to management and administration of surau, financial and management of da'wah activities in surau. The data were analyzed using descriptive method. Descriptive analysis describes the efficiency of surau governance, ideal surau administrators, financial management and surau activities that are beneficial to all staff school. The research findings find that surau governance is a necessary skill for someone to have a strategies and implement the strategies through a work process to achieve a defined goal. If the surau governance system is not well organized and imperfect, the daily activities of the surau will be difficult and complicated to carry out activities. Findings also found that school surau finances are managed efficiently and perfectly. There is also a da'wah activity in the school surau, can be effectively implemented. Through the dakwah activities that are beneficial to the students can build up excellent personality and high academic performance.Full Text:

PDF

References

al-Quran al-Karim.

Abdul Manaf Ubaidullah. (2017) merupakan Pengurus dan Penyelaras Surau SMK Sri Kukup. Temubual pada 22 Februari 2017 (Rabu) 9.00 pagi bertempat di Surau al-Falah Sri Kukup, Pontian Johor.

Ab. Halim Tamuri, Shahrin Awaluddin, Tajul Ariffin Nordin. (2001). Fungsi Surau dan Keberkesanannya Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Satu Kajian Di Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Selangor. Laporan Penyelidikan Jangka Pendek GG06/2001. Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab. Halim Tamuri, Shahrin Awaluddin & Tajul Ariffin Nordin. (2003). Aktiviti dan Fungsi Surau Sekolah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah-Sekolah Menengah. Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Rahim Abdul Rahman (Tuan Haji) (2017). Merupakan Pengurus dan Penyelaras Surau SMK Sri Kukup, Pontian Johor. Temubual pada 22 Februari 2017 (Rabu) 9.00 pagi bertempat di Surau al-Falah Sri Kukup, Pontian Johor.

Asmah Samian. (2017) merupakan Guru Pendidikan Islam SMK Tanjung Karang, Temubual pada 23 Februari 2017 (khamis) jam 11.50 pagi bertempat di Surau Insaniah SMK Tanjong Karang, Selangor.

Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Panduan Pengurusan dan Pengimarahan Surau Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 2014. Dibaca bersama Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) SPI Bil. 14/1998 – Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah.

Basil Castaldi. (1994). Educatioal Facilities; Planning, Modernization ang Management. 4th Edition. Boston: Allyn and Bacon.

Bani Hidayat Mohd Shafie, Ab. Halim Tamuri, Kamarulzaman, Abdul Ghani, Nor Hayati Fatmi Talib. (2014). Persepsi Murid Terhadap Penggunaan Surau Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education, January 2014, Vol. 2 Issue 1.

Bani Hidayat Mohd Shafie & Nor Hayati Fatmi Talib. (2015). Pengimarahan Surau dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah. Bangi. Jurnal Persatuan Intelek Muslim, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bani Hidayat Mohd Shafie, Norhayati Fatmi Talib, Hajarul Bahti Zakaria, Mohd Huzairi Husain, Nabiroh Kassim dan Ab. Halim Tamuri. (2010). Penerapan Elemen-Elemen Ergonomik Di Persekitaran Surau Sekolah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010.

Ibrahim Mohammad. (2004). Peranan surau sekolah dalam pembangunan sahsiah murid Islam di sekolah menengah daerah Kulai, Johor. Tesis Sarjana Muda Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. (2004). Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam: 2004. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.

Jasmi, K. A. & Ilias, M.F. (2011). Penggunaan Masjid dan Persekitaran Sekolah dalam Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia in Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa di IAIN Ar-Raniry, Banda Acheh, Indonesia pada 25 April 2011.

Jasmi Amin. (2011). Penggunaan Surau dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di Sekolah Menengah kebangsaan di Negeri Melaka. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khairul Muna binti Hashim & Khazri bin Osman. (2018). Sumbangan ‘Anugerah Surau Imarah KPM’ Terhadap Pembentukan Akhlak Mahmudah Pelajar. Jurnal Hal Ehwal Islam Dan Warisan Selangor, Bil. 3 No. 2, 2018.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011–2020. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Laporan KPM. (2016). Instrumen Penilaian Anugerah Surau Imarah Sekolah-Sekolah KPM Peringkat Kebangsaan Tahun 2016. Putrajaya: Bahagian Pendidikan Islam.

Latifah Mohamad. (2017) merupakan Guru Pendidikan Islam SMK Sultan Yusuff. Temubual pada 15 Mac 2017 (Rabu) jam 10.30 pagi bertempat di Surau An-Nur SMK Sultan Yusuff, Perak.

Mazlan Ismail & Muhammed Yusof. (2018). Pengimarahan Surau dan Musala Di Sekolah-sekolah KPM dan Implikasinya Terhadap Komuniti. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol 5(2).

Mohd Azam Mahat & Fakhrul Adabi Abd. Kadir (2011). Perlaksanaan program dakwah di sekolah sebagai suatu tuntutan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan, International Conference on Humanities 2011. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohd. Ismail Mustari & Kamarul Azmi Jasmi. (2008), Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid, Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yahya Mohd Hussin. (2014). Eksplorasi Dana Kewangan Masjid di Negeri Perak Jurnal Syariah, Jil. 22(1).

Mohd Richard Neles Abdullah. (2013). Pengurusan Kewangan Di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan: Satu kajian kes. Jurnal Penyelidikan IPG KBL, Jilid 11, 2013.

Normah Kinto. (2017) merupakan Guru Pendidikan Islam SMK Tanjung Karang, Temubual pada 23 Februari 2017 (khamis) jam 11.50 pagi bertempat di Surau Insaniah SMK Tanjong Karang, Selangor.

Norhisham Muhamad. (2015). Biah Solehah dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Tanjung Malim. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Norma Ismail, Pn. (2017), merupakan Penyelaras Surau Al-Kauthar, Biro Dakwah & Pembangunan Insaniah, SMK Alam Megah 2, Shah Alam Selangor. Temubual pada 25 April 2017 (Rabu) 11.00 pagi bertempat di Surau Al-Kauthar.

Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, berkaitan Surat Pekeliling Ikhtisas BIL. 14/1998: Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah, Rujukan Fail, KP (BS) 8591/Jld. XIV/(14), bertarikh 22 Jun 1998.

Pekeliling/Surat rasmi, Bahagian Pendidikan Islam, KP. 5206 /12/5/ (17), 2 Mac 1989.

Rosli Ibrahim. (2011). Penilaian pelajar terhadap fungsi surau dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di Sekolah-sekolah Menengah Harian di Daerah Pasir Mas Kelantan. Kertas Projek Sarjana Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rukiah Mahmud. (2017) merupakan Guru Pendidikan Islam SMK Sultan Yusuff bertarikh 15 Mac 2017 (Rabu) jam 10.30 pagi bertempat di Surau An-Nur SMK Sultan Yusuff, Perak.

Rusiah Saad. (2006). Surau sekolah sebagai wadah pendidikan. Tesis sarjana pengajian Islam, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sidi Gazalba. (1975). Masjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, Jakarta: Pustaka Antara. Cet. Ke 3.

Siti Alawiah Siraj Shahul Hameed, Mohamed Ibrahim Maliah & Sulaiman. (2008). Pengurusan Kewangan Mempamirkan Akauntabiliti dalam Buku Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Soaib Asimiran. (2003). Pengurusan kewangan dalam pendidikan. Dlm. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie & S.F. Foo. (Eds.). Pengurusan & kepemimpinan pendidikan: Satu langkah ke hadapan, hlm. 74-89. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Shahril @ Charil Marzuki. (2006). Mengurus kewangan sekolah. Ed. ke-2. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing.

Sheikh Abdullah Basmeih. (2000). Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada pengertian Al-Quran (30 juz.). Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Steiss, A.W. (2003). Strategic management for public and nonprofit organizations. New York: Marcel Dekker.

Syamsul Bahri Andi Galigo. (2003). Membangun masyarakat moden yang berilmu & berakhlak. Melaka: Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).

Wan Mohd Najmi Wan Abdul Rahman. (2017) merupakan guru pendidikan Islam. Temubual pada 19 April 2017 (Rabu) jam 10.30 pagi bertempat di surau al-Hasanah, SMK Seri Kurau, Bagan Serai, Perak.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. (2005). Pentadbiran Pendidikan. Petaling Jaya, Malaysia: Fajar Bakti.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.