Bantahan Penerapan Nilai Islam Dalam Perniagaan Non Muslim Di Kelantan: Analisis Menurut al-Siyasah al-Syar´iyyah [Objection to The Implementation of Islamic Policy in Non Muslim’s Business in Kelantan]

Khairul Azhar Meerangani

Abstract

Islam menjamin hak dan kebebasan non Muslim untuk menjalankan perniagaan selagi mereka mematuhi peruntukan undang-undang negara. Di Malaysia, tindakan yang diambil oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Kelantan terhadap pengendali salon unisex telah mencetuskan kontroversi bahawa Islam telah menceroboh hak-hak yang dikhaskan untuk non Muslim di Malaysia. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis teks Akta Kerajaan Tempatan 1976 serta prinsip al-Siyasah al-Syar'iyyah untuk mengenal pasti latar belakang isu tersebut dan menilai kebenaran dakwaan pihak yang terlibat dalam kontroversi sama ada tindakan PBT tersebut hanya berdasarkan kepada sentimen keagamaan semata-mata atau mengikut lunas undang-undang yang telah diperuntukkan. Kajian mendapati tindakan oleh PBT Kelantan dalam isu ini dilaksanakan mengikut bidang kuasa yang telah diperuntukkan dan tidak melanggar hak mana-mana golongan non Muslim di negara ini. Pematuhan terhadap arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa adalah penting untuk mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat serta mengelakkan polemik dan provokasi berterusan yang boleh dicetuskan oleh pihak-pihak tertentu.Islam guarantees the rights and freedoms of non-Muslims to conduct any business in compliance with the provisions of law. In Malaysia, the actions were taken by Kelantan’s Local Authority (PBT) against unisex salon operators have sparked a controversy among non-Muslims in Malaysia. The study was conducted by analyzing the text of Local Government Act 1976 and the principle of al-Siyasah al-Syar'iyyah. This study aims to identify the background of the issue and assess whether PBT's actions were based solely on religious sentiments or according to law. The study also found that actions by Kelantan’s PBT in this issue were taken according to the jurisdiction and did not violate any rights of non-Muslims. Compliance with the directions of each state's authorities is important to create harmony among the public as well as to avoid polemics and provocations that can be triggered by certain parties.

Full Text:

PDF

References

‘Abd al-Hakim Ahmad Muhammad ‘Uthman. (2008). Ahkam al-Ta’amul Ma’a Ghayr al-Muslimin wa al-Isti’anah Bihim fi al-Fiqh al-Islami : Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah. Iskandariah: al-‘Ilm wa al-Iman li al-Nasyr wa al-Tawzi’.

‘Abd al-Qadir ‘Awdah. (t.t). al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i. Beirut: Dar al-Katib al-‘Arabi.

‘Atiyyah Saqar. (2011). Ihsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam. Qahirah: Maktabah Wahbah.

Abdul Rahman Mahmood, Kamaruddin Salleh, Ahmad Sunawari Long & Faudzinaim Badaruddin. (2009). Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia. Jurnal Hadhari 2: 33-51.

Abu al-A’la al-Mawdudi. (1946). Nazariyyah al-Islam wa Hadayhi fi al-Siyasah wa al-Qanun wa al-Dustur. Damsyik: Dar al-Fikr.

Ahmad Mohamed Ibrahim. (1997). Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

al-Burhani, Muhammad Hisyam. (t.t). Sadd al-Dhara’i‘ fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah. Beirut: Matba’ah al-Rayhani.

al-Qardawi, Yusuf. (1992). Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islami. Qahirah: Maktabah Wahbah.

al-Razi, Fakhr al-Din. (1981). Mafatih al-Ghayb. Beirut: Dar al-Fikr.

Bennard, H. R. (2011). Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Plymouth, UK: AitaMira Press.

Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approach. London: Sage Publication.

Faridah Jalil & Rohizan Halim. (2014). Kebebasan beragama: Gambaran Malaysia. KANUN 26(2): 220-235.

Ibn al-Qayyim. (1996). al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Farhun. (t.t). Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-‘Aqdiyah wa al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Khairul Azhar Meerangani. (2016). Isu Semasa Terhadap Hubungan Sosial dengan Non-Muslim Di Malaysia daripada Perspektif Hukum Islam. (Tesis PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).

Lee Way Loon. (2015). Anggota Gerakan ke Kota Baharu untuk Khidmat Salun. Malaysia Kini. https://www.malaysiakini.com/news/216444.

Loganathan Krishnan. (2010). The Antithesis Between Civil Law And Islamic Law In A Pluralistic Society. Jurnal Syariah 18(2): 401-414.

Mohamad Zaidi Abd Rahman. (2012). Mengurus Hak Beragama Bukan Muslim dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Jurnal Usuluddin 36: 109-124.

Mohammad Kamil Abdul Majid & Rahimin Affandi Abdul Rahim. (2006). Islam Hadhari sebagai Wahana Ilmu untuk Kecemerlangan Umat Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Mohd Anuar Ramli. (2010). Bias Gender Dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam Dengan Tradisi Tempatan. Jurnal Fiqh 7: 49-70.

Mohd Azhar Abdullah & Raihanah Abdullah. (2010). Peruntukan Undang-Undang Aurat dan Pakaian Sopan Menurut Bidang Kuasa Majlis Perbandaran Kota Bharu-Bandar Raya Islam: Satu Huraian. Jurnal Syariah 18(2): 361-400.

Mohd Daud Iraqi. (2000). Kelantan di Bawah Kepimpinan Ulama. Dlm. Harun Taib. (ed.) Model Kerajaan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Ulama PAS Pusat.

Mohd Hapiz Mahaiyadin. (2017). Hubungan Maqasid Syariah dan Siyasah Syar’iyyah dalam Urus Tadbir Negara. Journal of Social Sciences and Humanities 1: 23-38.

Mohd Saiba Yaacob. (2008). Koleksi Ucapan Rasmi YAB Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Mat Menteri Besar Kelantan. Kota Bharu: Dian Darulnaim Sdn. Bhd.

Nor Aini Idris, Madeline Berma & Faridah Shahadan. (1996). Wanita Malaysia dalam Era Pembangunan Industri. Bangi: Penerbit UKM.

Norsaleha Mohd Salleh, Fadilah Zakaria & Noor Hafizah Mohd Haridi. (2018). Historiografi Liberalisme dalam Kalangan Masyarakat Barat. Jurnal al-Irsyad 3(1): 67-79.

Shukeri Mohammad. (2015). Analisis Penggunaan Ijtihad dalam Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan dari Tahun 1990 Hingga Tahun 2010. Jurnal al-Basirah 5(1): 23-40.

Zainuddin Awang Hamat & Dinsman. (2000). Kepimpinan dan Pentadbiran Membangun Bersama Islam. Dlm. Dinsman (ed.). Sepuluh Tahun Membangun Bersama Islam. Kota Bharu: Pusat Kajian Strategik.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.