Sumbangan Pemikiran Mustafa Al-Siba’i Terhadap Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. [Mustafa Al-Siba'i's Contributions And Thoughts On The Sect Of Ahli Sunnah Wal Jamaah]

  • Mohd Hatib Ismail Universiti Malaysia Sabah
  • Siti Rohani Jasni Universiti Malaysia Sabah
Keywords: Mustafa al-Siba’i, pemikiran Islam dan sarjana ahli Sunnah wal Jamaah., Mustafa al-Siba’i, Islamic Thought, scholars of the ahli Sunnah wal Jamaah

Abstract

Mustafa al-Siba’i (1915-1964) merupakan tokoh ahli Sunnah wal Jamaah kelahiran Syria yang banyak menyumbang idea dan pemikiran yang menyentuh berkaitan sosial dan kemasyarakatan. Namun, pemikiran dan sumbangan tokoh ini kepada masyarakat Islam kurang diperkatakan. Di samping itu, kajian terhadap pemikiran tokoh ini tidak banyak dilakukan walaupun beliau mempunyai sumbangan dalam pemikiran Islam semasa. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan sumbangan dan pemikiran Mustafa al-Siba’i dalam konteks kemasyarakatan moden. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kandungan secara deskriptif terhadap karya-karya penulisan Mustafa al-Siba’i. Hasil kajian mendapati bahawa Mustafa al-Siba’i adalah seorang ahli akademik yang mendahulukan al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan utama dalam setiap perbahasan dan penulisan beliau. Ketokohan Mustafa al-Siba’i membuktikan kesungguhannya dalam menegakkan syiar Islam agar tidak ketinggalan dengan arus fenomena modenisasi. Dapatan juga menunjukkan pemikiran beliau memberi impak yang besar terhadap pembaharuan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan.

References

Abd Allah, Umar F. (1983). The Islamic Struggle in Syria. United States of Amerika: Mizan Press.

Mohd Rumaizuddin Ghazali. (2009). 10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh. Selangor: PTS Islamika.

al-Siba’i, Mustafa. (1972). Ahkam al-Siyam wa al-Falsafatuhu fi daw' al-Qur'an wa-al-Sunnah. Beirut: Maktabah Islami.

al-Siba’i, Mustafa.(1960). Al-Ishtirakiyyah al-Islam. Al-Qahirah:al-Dar al-Qawmiyah.

al-Siba’i, Mustafa. (1997). Al-Takaful al-Ijtimaci fi al-Islam. Riyadh: Dar al-Warraq.

al-Siba’i, Mustafa. (2005). Min Rawa‘ic Hadaratina.al-Qahirah: Dar al-Salam.

al-Siba’i, Mustafa. (1967). Al-Mar’ah Bayna Fiqh wa al-Qanun. Damascus: Maktabah al-Islami.

al-Siba’i, Mustafa. (1998). al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashric al-Islamiy. al-Qahirah: Dar al-Salam

al-Siba’i, Mustafa. (1988). Haza Huwa al-Islam Silsilah Rasa’il Tabhasu an al-Fikrah al-Islam al-Hadithah. Jil 1. Damascus: Maktabah al-Islami.

al-Siba’i, Mustafa. (1998). Uzama’una fi al-Tarikh.al-Qahirah: Dar al-Salam.

al-Siba’i, Mustafa. (2005). Civilization of Faith Solidarity, Tolerance an Equalty in Nation Built on Shariah. Terj. Nasiruddin al-Khattab. Riyadh: International Islamic Publishing House.

al-Siba’i, Mustafa. (2010). Sirah Nabi Muhammad s.a.w Pengajaran dan Pedoman. Terj. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Muhammad Zarzur, Adnan. (2003). Mustafa al-Siba‘i al-Da‘iyah, al-Mujahid, wa al-Faqih al-Mujaddid. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Muhammad Thahhan, Musthafa. (2002). Kepimpinan dalam Pergerakan Islam: Tokoh Pergerakan Islam Masa Kini Dr. Musthafa as-Siba’i. Terj. Muhammad Baihaqi. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publishers.

Mursi, Muhammad Said. (2010). Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Zaman. Terj. Azlina Roslan. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publications.

Salt, J. (1996). An Islamic Scholar-Activist: Mustafa al-Sibai and Islamic Movement in Syria 1945-1954. Dlm. Journal of Arabic, Islamic and Middle Eastern Studies.Vol 3. No 1.
Published
2023-12-31
How to Cite
Ismail, M. H., & Jasni, S. R. (2023). Sumbangan Pemikiran Mustafa Al-Siba’i Terhadap Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. [Mustafa Al-Siba’i’s Contributions And Thoughts On The Sect Of Ahli Sunnah Wal Jamaah]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 84-93. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.800
Section
Articles