Ali Makdom , A. H. and Shuhari , M. H. (2023) “Pendekatan Naqliyyah dan ʿAqliyyah Secara Qiyās al-Basīṭ dan Qiyās al-Murakkab oleh Tuan Hussein Kedah Pada Sifat Waḥdāniyyah Dalam Hidāyah al-Mutafakkirīn”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), pp. 36-51. doi: 10.37231/jimk.2023.24.2.796.