PERWATAKAN WANITA MELAYU MUSLIM DALAM NOVEL ‘DIARI SEORANG JURURAWAT’ KARYA AMINAH MOKHTAR <br>[THE CHARACTERISTICS OF A MALAY MUSLIM WOMAN IN THE NOVEL ‘DIARI SEORANG JURURAWAT’ BY AMINAH MOKHTAR]

  • Abdul Halim Ali Sultan Idris Education University
  • Ida Roziana Abdullah Sultan Idris Education University

Abstract

This paper aims to analyse the characteristics of a Muslim Malay woman as portrayed in the novel titled ‘Diary of a Nurse’ by Aminah Mokhtar from the perspective of Feminism Talbiah. The concept of Feminism Talbiah integrates Elaine Showalter’s notion of Feminism and Yusuf al-Qardhawi’s thoughts of Muslim women. Talbiah means a total surrender to Allah SWT. Tauhid is an essential element of a Muslim Malay woman who engages in total surrender to Allah SWT in terms of her personality, psychology, spiritual and other aspects of life. Textual analysis of the novel reveals that the main character, who is a Muslim Malay woman named Siti Munirah, holds the concept of talbiah as reflected in her obedience to Allah SWT. This paper concludes the character of Siti Munirah is developed based on the element of tauhid, which is the element neglected in the western feminism.

Keywords: Feminism, feminism Talbiah, female character, Ginocritic, Malay, Muslim, tauhid.

Cite as: Ali, A.H., & Abdullah, I.R. (2018). Perwatakan wanita Melayu muslim dalam novel ‘Diari Seorang Jururawat’ karya Aminah Mokhtar [The characteristics of a Malay muslim woman in the novel ‘Diari Seorang Jururawat’ by Aminah Mokhtar]. Journal of Nusantara Studies, 3(2),147-161. http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol3iss2pp147-161

 

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menganalisis ciri-ciri perwatakan wanita Melayu Islam dalam novel ‘Diari Seorang Jururawat’ karya Aminah Mokhtar berasaskan Konsep Feminisme Talbiah. Konsep Feminisme Talbiah menggabungkan idea Feminisme Elaine Showalter dan pemikiran wanita Yusuf al-Qardhawi. Talbiah bermaksud menyerah diri secara mutlak kepada Allah SWT. Konsep Feminisme Talbiah memanfaatkan aspek tauhid sebagai elemen penting yang mendasari perwatakan wanita Melayu Islam yang menyerah diri secara mutlak dalam semua aspek kehidupannya baik dari sudut luaran dan dalaman. Aspek luaran terdiri daripada personaliti, ketakwaan dan budaya, manakala aspek dalaman pula terdiri daripada psikologi serta kerohanian. Dapatan kajian menunjukkan perwatakan watak utama dalam novel, iaitu Siti Munirah seorang wanita Melayu Muslim dari sudut personaliti, ketakwaan, budaya, psikologi dan kerohanian adalah sejajar dengan konsep talbiah yang berlandaskan ketauhidannya kepada Allah SWT. Dapat dirumuskan bahawa perwatakan watak wanita Muslim dalam novel ini berpaksikan kepada unsur ketauhidan dan unsur ketauhidan inilah yang diabaikan dalam pemikiran feminism Barat.

Kata Kunci: Feminisme, Feminisme Talbiah, Ginokritik, Perwatakan, Tauhid

Author Biographies

Abdul Halim Ali, Sultan Idris Education University
Faculty of Languages and Communication
Ida Roziana Abdullah, Sultan Idris Education University
Faculty of Languages and Communication

References

A. Samad, S. (1991). Salina. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Majid, A. (1999). Pengertian tauhid. Selangor: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Ahmad, J. H. (1982). Pagi redup. Kuala Lumpur: Berita Minggu.

Ali, A. H. (2018). Inti sari teori barat dan Malaysia. Shah Alam: NHA Excell Resources.

Aminah, M. (1996). Diari seorang jururawat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baterah, A. & Che Zarrina, S. (2006). Islam dan imansipasi wanita. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Hamzah, H. (1988). Konsep dan pendekatan sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Ismail, K. & Mohd Azrul Azlen, A. H. (2013). Indahnya hidup bersyariat. Kuala Lumpur: Telaga Biru.

Kamus Istilah Fiqh. (1997). Batu Caves: Advance Publication.

Khadijah, H. (2011). Badai semalam. Shah Alam: Selangor.

Koon, W. S. (1992). Kritikan sastera daripada perspektif feminisme: Dari penjara kebisuan ke medan kefasihan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mana, S. (2005). Teori sastera kontemporari. Selangor: Pustaka Karya.

Mohammad Zaini, Y. (2012). Ciri-ciri unggul masyarakat Islam yang kita idamkan: Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Kuala Lumpur: Penerbitan Seribu Dinar Sdn. Bhd.

Mohd Kamal, H. (2011). Voice of Islamic moderation from the Malay world. Kuala Lumpur: EMIR.

Muhammad Hussain, A. (2006). Darjat wanita dalam Islam. Selangor: Pustaka Ilmi.

Norazit, S., Hashim, A., & Nor Hisham, O. (1997). Masyarakat Melayu antara tradisi & moden. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Rasid, M. (2010). Merintis kecemerlangan Islam. Shah Alam: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Shahabuddin, H. & Rohizani, Y. (2002). Teori personaliti dari perspektif Islam timur & barat. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Shahnon, A. (1995). TIVI. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Showalter, E. (1978). A literature of their own: From Charlotte Bronte to Doris Lessing. London: Virago Press.

Showalter, E. (1977). Literature of their Princeton. New Jersey: Princeton University Press.

Showalter, E. (1979). Toward a feminist poetics. Dalam Mary Jacobus (ed). Women writing and writing about women (pp. 25-40). London: Croom Helm.

Showalter, E. (1986). The new feminist criticism: Essays on women, literature and theory. London: Virago.

Sohaimi, A. A. (2014). Teori dan kritikan sastera (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Yahya, W. R. (2005). Relationships between women in Sarah Daniels' play ‘Neaptide’. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 13(1), 67-82.

Zeenath, K. (2006). Muslim women at the crossroads the rights of women in Islam and general Muslim practices. Batu Caves: Thinker’s Library Sdn. Bhd.

Zulkifli, M. A. (2010). Talbiah: Hikmah, rahsia & permasalahan hukum. Selangor: Darul Syakir Enterprise.

Published
2018-12-28
How to Cite
Ali, A. H., & Abdullah, I. R. (2018). PERWATAKAN WANITA MELAYU MUSLIM DALAM NOVEL ‘DIARI SEORANG JURURAWAT’ KARYA AMINAH MOKHTAR <br&gt;[THE CHARACTERISTICS OF A MALAY MUSLIM WOMAN IN THE NOVEL ‘DIARI SEORANG JURURAWAT’ BY AMINAH MOKHTAR]. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 3(2), 147-161. https://doi.org/10.24200/jonus.vol3iss2pp147-161