THE CONCEPT OF MODERATION IN CREED ACCORDING TO PERSPECTIVE OF AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH (KONSEP AL-WASATIYYAH DALAM AKIDAH MENURUT PERSPEKTIF AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH)

Mohd Hafiz Nordin, Mohd Hasrul Shuhari, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

Abstract

The concept of moderation basically refers to being in the middle of two extremes. This concept can be understood in larger scope which includes the matter of creed, whorship, social relation, economy dan leadership. Nowadays, there are a lot of chaos that has been lit up by a group of people who relate themselves to Islam, thus the Western does not review Islam as a religion that promote justice. It clearly can be seen from the attacks of the groups of Islamic State (ISIS), al-Qaeda, Jamaah Islamiyyah and others. These attacks affect the nomination of Islam as a religion of good and mercy. Hence, this research has been done to highlight the concept of al-wasatiyyah according to perspective of ahl al-sunnah wa al-jama’ah. The research based on the method of libratory study (qualitative) to get the result. The research also collects the data and information via documentation and the method of inductive to get the conclusion. The result showed that ahl al-sunnah wa al-jama’ah stand out in introducing the concept of al-wasatiyyah in creed. The madhhab of Islamic creed is dominated by two group people called as al-Asha’irah and al-Maturidiyyah.

Full Text:

PDF

References

al-Quran al-Karim

Abdullah Md Zain. 2013. Pendekatan Wasatiyyah: Definisi, Konsep dan Pelaksanaan.

Abu ‘Abd Rahman, Abdullah bin Muhammad. 2010. al-Sirat al-Mustaqim. Beirut: Syarikah Dar al-Masyari’.

al-Baghdadi, Abu Mansur ‘Abd al-Qahir bin Tahir. t.t. al-Farqu Baina al-Firaq. Dirasat wa Tahqiq: Muhammad ‘Uthman al-Hasan. Kaherah: Maktabah Ibnu Sina.

Ibn ‘Asakir, ‘Ali bin al-Hasan bin Hibbah Allah. 1979. Tabyin al-Kadhib al-Muftari fima Nusiba Ila al-Imam Abi al-Hasan al-Ash’ari. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

Ibn al-Ahmad, ‘Abd al-Hai bin Ahmad. 1960. Syadharat al-Dhahab. Beirut: Dar Ibn Kathir. j.04.

Ibn Qutlubugha, Qasim 1962. Taj al-Tarajum fi Tabaqat al-Hanafiyyah. Baghdad: T.p.

Ibnu as-Subki, Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab bin ‘Ali. 1413H. Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra. Hajar li at-Taba’ah li an-Nashr wa at-Tauzi’. C:2. J.3.

Ibnu as-Subki, Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab bin ‘Ali. 1993. Mu’idu an-Ni’am wa Mubidu al-Niqam. Kaherah: Maktabah al-Khanji. C: 2.

al-Laknawiy, Muhammad bin Abd al-Hay. 1334H. al-Fawa’id al-Bahiyyah fi Tarajim al-Hanafiyyah. Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, c.1.

Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Sobri Ellias. 2011. Perbezaan Fahaman Syiah Imamiyyah Dan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Selangor: Jabatan Agama Islam Selangor.

Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi & Ahmad Dahlan Salleh. 2015. Wasatiyyah Dan Kesederhanaan.

Muhammad Rashidi Wahab & Syed Hadzrullathfi Syed Omar. 2013. Peringkat Pemikiran Imam al-Ash’ari Dalam Akidah. International Journal of Islamic Thought Vol. 3.

Muhammad Usman El-Muhammady. 2010. Perpecahan Menghakis Pengaruh Kekuatan Islam, Kertas Kerja, Multaqa Ulama' dan Ilmuan Johor.

Muhammad Usman El-Muhammady. 2010. Perpecahan Menghakis Pengaruh Kekuatan Islam, Kertas Kerja, Multaqa Ulama' dan Ilmuan Johor.

Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim. t.t. Sahih Muslim, Bab Ma’rifah al-Iman wa al-Islam wa al-Qadr. No.Hadis: 01, Beirut: dar ihya’ al-Turath al-‘Arabiy, j.01.

Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim. t.t. Sahih Muslim, Bab Ma’rifah al-Iman wa al-Islam wa al-Qadr. No.Hadis: 01. Beirut: dar ihya’ al-Turath al-‘Arabiy, j.01.

al-Nasa’i, Abu ‘Abd Rahman Ahmad bin Shu’aib bin ‘Ali al-Kharsani. 1986. Sunan an-Nasa’i. Halab: Maktabah al-Matbu’ah al-Islamiah. c.2.

al-Qurasyi, Abd’ al-Qadir bin Muhammad. t.t.. al-Mudi’ah fi Tabaqat al-Hanafiyyah. Karachi: Mior Muhammad Kutub Khanah.

al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 1964. Tafsir al-Qurtubi. Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyyah. j.6.

Syakila Ahmad. t.t. Usaha Memartabat Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Sebagai Pemangkin Kelangsungan Masyarakat Islam Madani Di Malaysia. Universiti Tun Hussein Onn.

al-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad, t.t. Mu’jam al-Awsat, Bab Yang Namanya Ahmad. No.Hadis:5415, Kaherah: Daqr al-Haramain. j.05.

al-Tabrani Sulaiman Bin Ahmad. 1994. Mu’jam At-Tabarani al-Kabir, Bab Abu Ghalib Sahib al-Mihjan dan Namanya Azwar, No. Hadis: 8051. Kaherah: Tab’ Maktabah, J. 08.

al-Tahawi, Abu Ja’far Ahmad bin Salamah. 2004. al-‘Aqidah at-Tahawiyyah. Beirut: Syarikah Dar al-Masyari’.

al-Tirmidhi, Muhammad Bin ‘Isa. 1975. Sunan At-Tirmidhi, Bab Ma Ja’ Fi Iftiraq Hadidhi al-Ummah, No.Hadis: 2641. Kaherah: Syarikah Maktabah Wa Matbu’ah Mustafa al-Babi al-Halabi. C:2, J.05.

al-Tirmidhi, Muhammad Bin ‘Isa. t.t. Sunan al-Tirmidhi, Bab Ma Ja’ Fi Luzum al-Jama’ah. No.Hadis: 465, j.04.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2005. Beberapa Aspek Pandangan Alam Orang Melayu dalam Mnuskrip Melayu Tertua al-’Aqaid al-Nasafi. AFKAR Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, Bil. 6, Mei 2005, 1-14.

al-Zabidiy, Muhammad Murtadha. t.t. Ithaf al-Saadati al-Muttaqin bi Sharhi Ihya’ Ulum al-Din, j.2.

Zakaria Stapa. t.t. Keutuhan Ahli Sunnah Waljamaah (ASWJ) di Malaysia Dalam Memartabatkan Agama Islam. Institute Islam Hadhdari: UKM.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.