PEMERHATIAN TERHADAP TERJEMAHAN TEKS SEJARAH ISLAM KE DALAM BAHASA MELAYU

[AN OBSERVATION ON THE TRANSLATED ISLAMIC HISTORICAL TEXTS INTO MALAY]

  • Wan Abdul Hayyi Wan Omar
  • Idris Mansor

Abstract

Teks sejarah Islam merupakan nadi penting yang menyimpan khazanah arkeologi sejarah ketamadunan Islam yang terbina. Catatan yang terkandung dalam teks ini menjadi sumber yang penting untuk dihayati oleh seluruh umat Islam kerana pemahaman sejarah yang baik mampu membina kepercayaan keagamaan yang kukuh. Hal ini demikian kerana segala catatan ajaran, asbab dan perkembangan Islam yang berlaku termasuk perihal berkaitan asbab al-nuzul dan asbab al-wurud sesuatu ajaran dicitrakan dalam genre teks ini. Namun begitu, tidak semua penganut Islam mampu memahaminya disebabkan ketidakmampuan mereka dalam menguasai bahasa Arab. Lantaran itu, mereka perlu bergantung kepada teks sejarah terjemahan sebagai wadah sandaran. Sungguhpun begitu, kewujudannya amat sukar ditemui walaupun aktiviti penterjemahan teks agama Islam seperti fikah, usul fiqah, tasawuf, aqidah, tafsir, al-Quran dan hadis ke dalam bahasa Melayu di Nusantara telah berlaku sejak kurun ke-15 Masihi. Untuk itu, kajian ini dijalankan dengan memberi fokus terhadap senario perkembangan aktiviti terjemahan teks sejarah Islam sedia ada serta meneliti corak terjemahan yang digunakan. Kajian ini dijalankan dengan mengimplikasi pendekatan kajian kepustakaan dan penilaian ke atas dua teks terjemahan, iaitu Sirah Nabawiyyah hasil terjemahan Muhammad Ramzi Omar (2017) dan Sirah Rasulullah s.a.w Keagungan Seorang Nabi Bongsu hasil terjemahan Senawi Ali (2014) dan dibandingkan dengan teks sumber yang berjudul al-Raheeq al-Makhtum oleh Al-Mubarakpuri (1987)Dapatan kajian menunjukkan keterbatasan dalam aktiviti penterjemahan teks genre sejarah Islam berbanding dengan teks Islam daripada genre yang lain. Kebanyakan teks terjemahan sejarah Islam lebih berbentuk saduran dan pendekatan terjemahan yang digunakan lebih cenderung kepada pendekatan semantik. Situasi ini menyebabkan hasil terjemahan lebih cenderung ke arah bahasa dan budaya teks sumber berbanding kecenderungan kepada bahasa dan budaya sasaran.

 

Kata kunci: Corak terjemahan, teks agama, teks sejarah Islam, terjemahan Arab-Melayu

 

ABSTRACT

Texts on the history of Islam are priceless treasures as they contain archaeological information on the history of Islamic civilisation. The records in the texts serve as integral resources for Muslims all over the world because good understanding of the history could help develop strong foundation of religious belief. This is because all records on the teachings, explanations, and development of Islam including the occasions or circumstances of revelation (asbab al-nuzul) and circumstances of utterance (asbab al-wurud) are kept in this genre. However, not all Muslims can understand the texts as they do not understand Arabic. Therefore, they need to rely on the translations of historical texts as their source of information. Still, translations of historical texts are hard to find although translations of Islamic texts such as fiqh, usul al-fiqh, tasawuf, aqidah, tafsir, al-Quran and hadith into Malay began as early as the 15th AD in the Malay Archipelago. As such, this study is focused on the existing activities of translating texts on Islamic history. The study also investigates the patterns in the translations carried out. The study involved library research and a close observation on two translated texts which are Sirah Nabawiyyah translated by Omar (2017) and Sirah Rasulullah s.a.w Keagungan Seorang Nabi Bongsu translated by Senawi Ali (2014) and compared with the source text entitled al-Raheeq al-Makhtum by Al-Mubarakpuri (1987). Findings from the study show that there are limitations in the activities of translating Islamic historical texts compared to other genres of Islamic texts. Most of the translated texts on the history of Islam are in the form of adaptations and the translations are more inclined towards the semantic approach. This situation, therefore, produced translation products which tended more towards the source language and culture rather than the target language and culture. 

 

Keywords: Arabic-Malay translation, Islamic historical, religious text, text, translation patterns

 

Cite as: Wan Omar, W. A. H., & Mansor, I. (2019). Pemerhatian terhadap terjemahan teks sejarah Islam ke dalam Bahasa Melayu [An observation on the translated Islamic historical texts into Malay]. Journal of Nusantara Studies, 4(2), 265-281. http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol4iss2pp265-281

Author Biographies

Wan Abdul Hayyi Wan Omar

Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300 Kuala Nerus, Terengganu.

Idris Mansor

Bahagian Pengajian Penterjemahan dan Interpretasi, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800 Gelugor, Pulau Pinang.

Published
2019-12-18
How to Cite
Wan Omar , W. A. H., & Mansor, I. (2019). PEMERHATIAN TERHADAP TERJEMAHAN TEKS SEJARAH ISLAM KE DALAM BAHASA MELAYU. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 4(2), 265-281. https://doi.org/10.24200/jonus.vol4iss2pp265-281