Peranan Wanita Muslimah dalam Dakwah kepada Keluarga dan Masyarakat [The Role of Women’s Muslim in Da’wah to Family and Community].

Nurul Effa Atiekah Abdullah, Berhanundin Abdullah

Abstract

Wanita Muslimah merupakan wanita yang menjaga dirinya dengan mentaati perintah Allah, melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Mereka berperanan dalam kehidupannya samada sebagai hamba, anak, isteri, ibu serta pendakwah kepada keluarga dan masyarakat. Keberadaan pendakwah dari kalangan wanita ini membuka persoalan bahawa setiap wanita yang bergerak dalam tugas dakwah itu perlu tahu akan peranan mereka dalam menggerakkan usaha dakwah terhadap keluarga dan masyarakat. Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji peranan yang boleh dilakukan oleh pendakwah wanita dalam usaha dakwah mereka dalam keluarga dan masyarakat. Reka bentuk kajian ini adalah berdasarkan kajian perpustakaan melalui pembacaan buku-buku ilmiah, kajian-kajian terdahulu serta pandangan dari tokoh-tokoh dalam pengajian Islam. Peranan wanita dalam keluarga, sebagai anak wajib mentaati perintah kedua ibubapa, sebagai seorang isteri wajib mentaati suami dengan menjaga diri serta kebajikan dan harta benda suami, sebagai seorang ibu perlu memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak dengan mengajar mereka mengenai akidah serta akhlak Islam. Peranan wanita dalam masyarakat pula lebih menjurus kepada kerja-kerja amal kebajikan dan sumbangan wanita sama ada melalui institusi pendidikan, ekonomi dan politik. Seterusnya memberi kesan kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan Negara.

 

Muslim woman is the woman who takes care of herself by obeying the commandments of God, do all errands and leave the ban. They play a role in her life either as a slave, daughter, wife, mother and preacher to the family and society. The presence of women missionaries opened the question that every woman who is engaged in the task of preaching need to know their role in moving the missionary efforts of the family and society. The objective of this study was to examine the role that can be done by missionaries in the missionary efforts of women in the family and society. The design of this study is based on literature review by reading scientific books, previous studies and insights from leaders in Islamic studies. The role of women in the family, as children must obey the orders of both parents, a wife must obey the husband to take care of themselves as well as the welfare and property of the husband, as a mother should give complete religious teachings to children by teaching them about the faith and morals of Islam. While the role of women in society more focused on charity work and contribution of women either by education institutions, economics and politics which would affect the development of family, society and the State.

Full Text:

PDF

References

Al-Quran Karim

Abdullah b. Ahmad Al-A’laf. (2008). Kiprah Dakwah Muslimah. Pustaka Arafah.

Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah&Syafi’ah AM. (1994). Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Abdul Ghaffar Don, Berhanundin, Zulkiple. (2007). Dakwah dan Pengurusan Islam di Malaysia Konsep dan Perlaksanaan. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi. (2007). Tafsir Al-Quran Al-Aisar. Jakarta: Darus Sunnah Press, J.2.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi. (2009). Tafsir Al-Quran Al-Aisar. Jakarta: Darus Sunnah Press, J.6.

Ahmad as-Sa’dani. (2015). Wanita-Wanita Syurga. Selangor: Al-Hidayah Publication.

Azyyati Mohd Nazim, Fariza Md. Sham & Salasiah Hanim Hamjah. (2012). Khidmat Sosial Wanita pada Zaman Rasulullah SAW. Jurnal al-Hikmah, Vol.4: 37-49.

Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. (2011). Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Imam Al Qurthubi (2008). Tafsir Al Qurthubi. Jakarta: Pustaka Azzam.

Kamarul Jasmi Azmi, Mohd. Ismail Mustari & Azhar Muhammad. (2008). Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Khamsiah Ahmad. (1981). Wanita Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Maimunah Haji Arshad. (1997). Disebalik Kelembutan Isteri dan Kegagahan Suami. Johor Bahru: Jahabarsa.

Mulyani Sumantri. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (pendidikan wanita). t.t.: Pt Imtima.

Nor Hanani. (2010). Peranan Wanita Dalam Dakwah mengikut Perspektif Al-Quran: Kajian Surah Ali-Imran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Siti Fatimah Abdul Rahman. (2006). Memahami Kedudukan Wanita Berjaya dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: MPH Group Publishing.

Siti Nur Husna Abd Rahman, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim & Muhammad Adnan Pitchan. (2017). Peranan Wanita dalam Institusi Kekeluargaan: Perbincangan dari Perspektif Islam. Journal of Social Sciences and Huminities, Vol. 12(3): 4-11.

Yusuf al-Qaradhawi. (2015). Wanita-Wanita Syurga. Selangor: PTS Islamika Sdn. Bhd.

Zaleha Ismail. (2000). Perjuangan Wanita Malaysia dalam Pembangunan Negara. Selangor: Thinker’s Library Sdn.Bhd.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.