Analisis Tekstual Sebagai Method Dalam Memahami Ungkapan Puisi Imam Al-Shafie R.H.M

Nik Murshidah Nik Din, Najihah Abd Wahid, Rahimah Embong, Khazri Osman, Nik Muniyati Nik Din

Abstract

Kajian ini bermatlamat menganalisis gaya bahasa al-tawkid yang terdapat dalam Diwan al-Shafi’i r.h.m dengan menggunakan kaedah analisis tekstual. Pendekatan analisis  ini dapat membantu pembaca memahami teks puisi dengan lebih mendalam. Hanya puisi-puisi Imam al- Shafi'i yang mengandungi gaya bahasa al-tawkid sahaja  dipilih untuk dianalisis. Hasil kajian mendapati bahawa analisis tekstual adalah kaedah yang baik dalam membantu menganalisis sesebuah teks puisi dari sudut linguistik dan fungsi makna puisi  tersebut.

Full Text:

PDF

References

A.Bryman,2008, Social research methods, fourth editon , Oxford university Press

Ahmad Al-Hasyimiyy. (1996). Al-Qawaid Al-Asasiyyah Li Allughah Al-Arabiyyah. Beirut,Lubnan: Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah.

Ahmad Mukhtar Umar et all. (2008). al-Arabiyyah al-Mu’asoroh.

Al-Hashimiy, A. (n.d.). al-Qawaid al-Asasiyyah li al-Lughah al-Arabiyyah. Beirut,Lubnan: Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Hashimiyy, A. (1994). Jawahir al-Balaghat fi al-Ma’ani wa al-Bayan wa al-Badi’. Beirut: al-maktabah al-asriyyah.

Ahmad Zaki Amiruddin (2012) Metodologi Tatabahasa Penjanaan Dan Transformasi;Aplikasinya Dalam Ayat-Ayat Suci Al-Quran,Social Sciences Post Graduate National Seminar 2012,19 November 2012.

Canale, M. (1983). From Communicative Competence To Communicative Language Pedagogy. In Richards, J. C., & Schmidt, R. W. (Eds.), Language And Communication, 2-27. London: Longman

Chomsky, N (1965) Aspects Of The Theory Of Syntax. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press.

dalam Steve Stembler, 2001:1)

Ekrivst, Nils E, (1973), Linguistic and style, Amsterdam: North- Holland Publishing Company.

Ghazali Darussalam,Sufean Hussin (2016) Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan,Penerbit Universiti Malaya.

J.W. Creswell, 1998 Research design: Qualitative & Quantitatives approach, SAGE publication Thousand Oak, C.A.

JM Muray (1960), the problem of style. London: Oxford paperback.

Joubish, Muhammad Farooq, Muhammad asyraf Khurram( 2011), Outlook on some concept in the curriculum of social studies, World Apllied Science Journal.

K.Krippendorff, 1980, Content Analysis. An Introduction to its methodology, third edition, SAGE publication.

Khazri Bin Osman (2015) Pendekatan Dakwah Melalui Targhib Dan Tarhib Dalam Antologi puisi Imam Shafie Rahimahullah.,Tesis Phd,Universiti Kebangsaan Malaysia.

Leech ,GN & Short, M.H. 1993 Gaya dalam cereka. Umar Junus(Penterjemah), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud Rabi’ (2005)Antologi puisi Al- Imam Al-Shafi’i , Amman: Dar Al-Isra’

Mestika Zaid (2008), metode penelitian kepustakaan,c 2. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.

Mohamad Fadzeli Jaafar (2011), aspek gaya bahasa dalam sastera melayu berunsur Islam,,jurnal pengajian umum asia tenggara7.Http://journalarticle.ukm.my/1128/1/1.pdf.

Muhammad Abu Musa (2009) Muqaddimah Khasais At-Tarakib,Maktabah Wahbah

Mujahid Mustafa Bahjat (1986) Shicr Al-Shéficê. Mawṣil: Jémiñat Al-Mawîil

_______________________ (2003) Antologi puisi Al-Shéfiñê. Baghdad: Dér Al-ilm

Najihah Abdul Wahid (2014) Pemikiran Imam Al-Shafie r.h.m r.h.m r.h.mDalam Puisi-Puisi Aqidah Dan Tasawwuf .Tesis Phd.Universiti Malaysia Terengganu.

Othman Lebar(2012) Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori Dan Metod,Tanjung malim: Penerbit universiti Pendidikan Sultan Idris.

Wales, K., 1989. A Dictionary of stylistic. London : Harlow.

Webber, J.J 1989 the stylistic reader: From roman Jacobson to ther present, London: Arnold

Zulkifly Hamid (2006) Bidang-bidang lain dalam kajian bahasa. Dlm linguistic Melayu,bangi: UKM

Refbacks