[Competency and Professionalism Practice among Polytechnic Islamic Education Lecturers in Effective Teaching and Learning] Amalan Kompetensi dan Profesionalisme Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik dalam Membantu Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Berkesa

  • Ahmad Firdaus Mohd Noor Universiti Teknologi MARA, Shah Alam
  • Khairunnisa A Shukor UiTM Shah Alam
  • Abd Nasir Musa UiTM Shah Alam
  • Ahmad Bakhtiar Jelani UiTM Shah Alam
  • Fathiah Fathil UiTM Shah Alam
  • Khafizatunnisa Jaapar Universiti Pendidikan Sultan Idris

Abstract

The circulation of time has demanded educators to be at a higher level than the present. Meanwhile, students nowadays have more access to technology and they have easy access towards any information. Therefore, as educators, including the Islamic Education Lecturers, should equip themselves with the practice of competencies and the value of professionalism in making the TnL process can be carried out effectively. Therefore, this paper discusses the practice of competencies and the value of professionalism required by a lecturer, especially the Islamic Education Lecturer. This paper focuses on three elements of competencies and the value of professionalism as essential elements for an educator, which are; mastering the field of expert, the value of professionalism, and classroom management. Overall, these three practices meet the requirements as the efforts of creating an effective TnL process.

Peredaran zaman telah menuntut para pendidik berada pada tahap yang lebih tinggi berbanding sedia ada. Para pelajar hari ini pula mempunyai lebih akses kepada teknologi dan mereka mudah mencapai sebarang maklumat. Justeru, sebagai pendidik termasuk Pensyarah Pendidikan Islam haruslah mempunyai amalan kompetensi dan nilai profesionalisme dalam diri bagi menjadikan proses PdP dapat dijalankan secara berkesan. Oleh itu, makalah ini membincangkan amalan kompetensi dan nilai profesionalisme yang diperlukan oleh seorang pensyarah khususnya Pensyarah Pendidikan Islam. Makalah ini memfokuskan kepada tiga elemen kompetensi dan nilai profesionalisme sebagai elemen-elemen penting bagi seorang pendidik, iaitu penguasaan dalam bidang, nilai profesionalisme dan pengurusan kelas. Secara keseluruhannya, tiga amalan ini menepati keperluan sebagai usaha  mewujudkan proses PdP yang berkesan.   

References

Abd. Shukor Shaari (2000). Tingkah Laku Pengajaran dan Kualiti Peribadi Pensyarah Universiti. Seminar Penyelidikan UUM 2000. Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Utara Malaysia, Sintok, 438-453.
Abdurrahman Al-Nahlawi (1995). Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa asalibiha fil Baiti wa al-Madrasati wa al-Mujtama. (Trj. oleh Shihabuddin dengan tajuk: Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat). Jakarta: Gema Insani Press.
Ahmad Mohamad Said (1999). Islamisasi Pendidikan: Peranan Pendidik. Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 8 Bil 4 Nov-Dis 1999/Rejab-Syaaban 1420.
Alias Mat Saad, Nik Mohd.Rahimi Nik Yusof & Ruhizan Mohammad Yassin (2011a). Kajian Kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. AJTLHE Vol. 3, No.2, July 2011, 60-70.
Alias Mat Saad, Nik Mohd.Rahimi Nik Yusof & Ruhizan Mohammad Yassin (2011a). Kajian Kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. AJTLHE Vol. 3, No.2, July 2011, 60-70.
Al-Ghazali, al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn al-Ghazali. t.th. Ihya ‘Ulum alDin, Jld. 1-5. Misr: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.
Al-Syaibany, Omar Muhammad al-Toumy (1991). Falsafah al-Tarbiah al-Islamiah Mansyurat al-‘Ammah Linasyri Wa al-Tauzi’u wa al-i‘lan. (Trj. Oleh Hasan Langgulung dengan tajuk: Falsafah Pendidikan Islam). Shah Alam: HIZBI.
Carolyn M. Thomas & Matthew A.M. Thomas (2012). Zambian Teachers’Perceptions of Expert Teaching: Resourcefulness, Punctuality, and Sobriety. International Journal of Qualitative Studies in Education, 25:5, 583600.
Chee Kim Mang (2008). Kualiti Guru Permulaan Keluaran Sebuah Institut Perguruan: Satu Tinjauan dari Perspektif Pentadbir Sekolah. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jilid 23, 49-67.
Esah Sulaiman (2012). Pengenalan Pedagogi. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
G. Reid Lyon & Beverly Weiser (2009). Teacher Knowledge, Instructional Expertise, and the Development of Reading Proficiency. Journal of Learning Disabilities, Volume 42, Number 5, September/October 2009, 475-480.
Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi (2012b). Garis Panduan Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran Politeknik Edisi 2012. Putrajaya: Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri & Mohd Izham Mohd Hamzah (2011b). Kajian Kes Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) Sekolah Bandar dan Luar Bandar: Satu Kajian Perbandingan. Journal Teknologi, 56 (Sains Sosial), September 201: 179-198.
Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Aplikasi Pendekatan Berpusatkan Pelajar dalam P&P Guru Cemerlang. Kertas Kerja Ucaptama Kedua, Persidangan Meja Bulat “Penyediaan Guru Cemerlang”. 06 September 2012. Dewan Besar, Institut Kefahaman Islam, Malaysia (IKIM)
Kamarul Azmi Jasmi (2010). Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia: Satu Kajian Kes. Tesis Doktor Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri (2012). Pendidikan Islam Kaedah Pengajaran & Pembelajaran. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Khadijah Abdul Razak & Tengku Norhayati Tengku Othman (2011). Profesionalisme Guru Pendidikan Islam: Konsep dan Amalan. Proceeding International Conference and Exhibition on Research in Islamic and Arabic Language Education 2011 (ICERIALE 2011). 26-28 September 2011. Awana Porto Malai, Langkawi, Kedah, 453-462.
Mahadi Abu Hasan & Norliah Kudus (2006). Kompetensi Pensyarah di dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P): Satu Kajian Di KUTKM. Laporan Penyelidikan, Pusat Perkhidmatan Akademik, KUTKM, PJP/2005/PPA(11)-S126.
Mohamad Najib Abdul Ghafar (2004). Dinamika Sistem Pendidikan Tinggi. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Marian Fitzmaurice (2008). Voices from Within: Teaching in Higher Education as a Moral Practice. Teaching in Higher Education, Vol. 13, No. 3, June 2008, 341352.
Mohamad Khairi Othman & Asmawati Suhid (2010). Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan Nilai Murni: Satu Sorotan. MALIM-SEA Journal of General Studies 11, 2010.
Mohd Sahandri Gani Hamzah, Ramli Basri, Shaffe Mohd Daud (2010). Karakter Guru Ilmu Diagung Guru Disanjung. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Muhammad Shatar Sabran, Jasni Sabri & Azali Mohamed (2006). 19 Tip Pendidik Cemerlang. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.
Norakyairee Mohd Raus, Ab. Halim Tamuri & Norshidah Mohamed Salleh (2012). Asas Kesediaan Pengajaran Guru Berkesan dalam Modul al-Quran Berbantukan al-Quran Braille. Proceeding of International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012 (ICRIALE 2012). 01-02 June 2012. Elaf Kinda Hotel, Mecca, Saudi Arabia, 331-342.
Rafizah Mohamed Salleh (2011). Model Guru Contoh Pendidikan Islam. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Rodzli Hashim (2010). Memperkasakan Pengajaran dan Pembelajaran. Dalam Azizul Rahman Abdul Rahman & Mohamad Saleeh Rahamad. Strategi Pengajaran Guru Cemerlang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd
Rohani Arbaa, Hazri Jamil & Nordin Abd Razak (2010). Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen Belajar Pelajar: Adakah Guru Berkualiti Menghasilkan Perbezaan Pembelajaran antara Jantina Pelajar?. Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 61-69.
Rozita Radhiah Said & Abdul Rasid Jamian.(2012). Amalan Pengajaran Karangan Guru Cemerlang di dalam Bilik Darjah: Kajian Satu Kes Pelbagai Lokasi. Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 27, 51-68, 2012.
Ruth Kane, Susan Sandretto & Chris Heath (2004). An Investigation Into Excellent Tertiary Teaching: Emphasising Reflective Practice. Higher Education 47: 283310, 2004.
Sahandri G. Hamzah, Hafidah Mohamad & Mohammad R. Ghorbani (2008). Excellent Teachers’ Thinking Model: Implications for Effective Teaching. Australian Journal of teacher Education.Vol. 33: Iss. 4, Article 2, 11-27.
Skelton, A. (2006). Understanding Teaching Excellence in Higher Education: Towards a Critical Approach. (m/s. 21-37). New York: Routledge.
Saedah Siraj & Mohammed Sani Ibrahim (2012). Standard Kompetensi Guru Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 2012. 07-09 Oktober 2012. The Zon Regency by the Sea Johor Bahru.1-44.
Syed Najmuddin Syed Hassan, Ab. Halim Tamuri, Isahak Othaman & Mohd. Sabri Mamat (2009). Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Tahap Profesionalisme Guru Pendidikan Islam MRSM. Journal of Islamic and Arabic Education 1(2), 2009 31-50.
Syed Kamaruzaman Syed Ali, Julismah Jani, Shabeshan Rengasamy & Zawawi Ismail (2008). Perancangan dan Persediaan Guru dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah. Jurnal Masalah Pendidikan, Jilid 31 Bil.1, 2008
Wood, L.N. & Harding, A. (2007). Can you Show you are a Good Lecturer?. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol 38, No. 7, 15 October 2007, 939-947.
Published
2022-01-09
How to Cite
Mohd Noor, A. F., A Shukor, K., Musa, A. N., Jelani, A. B., Fathil, F., & Jaapar, K. (2022). [Competency and Professionalism Practice among Polytechnic Islamic Education Lecturers in Effective Teaching and Learning] Amalan Kompetensi dan Profesionalisme Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik dalam Membantu Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Berkesa. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 23(1), 17-26. https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.1.559
Section
Articles