Fahaman Ateis Melayu Mengenai Islam Dalam Media Sosial: Analisis Kandungan Facebook [Malay Atheists' Thought of Islam Through Social Media: Facebook Content Analysis]

  • Kauthar Razali Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Aman Daima Md Zain Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Muhammad Rashidi Wahab Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Norazilawati Abd Wahab Universiti Sultan Zainal Abidin
Keywords: Atheist, Malay, Social Media, Facebook, Malaysia, Ateis, Melayu, Media Sosial, Facebook, Malaysia,

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendedahkan penulisan oleh golongan ateis Melayu di Facebook mengenai ajaran Islam di Malaysia. Ateis merupakan kelompok yang menolak kepercayaan terhadap Tuhan dan agama. Tambahan pula, kewujudan pemikiran ini juga dikesan di negara Malaysia dan berjaya mempengaruhi sebahagian masyarakat Melayu untuk menerima pemikiran ateisme. Hasilnya, terdapat beberapa kumpulan ateis Melayu yang aktif dalam media sosial. Mereka bukan sahaja mengasaskan gerakan ateis Melayu, malah pada waktu yang sama golongan ini juga aktif menulis mengenai pandangan mereka terutamanya mengenai agama Islam melalui media sosial termasuk Facebook. Oleh itu, kajian ini menumpukan tiga isu utama yang ditolak oleh golongan ateis Melayu. Pertama isu berkaitan ketuhanan (akidah); Kedua isu kitab suci al-Quran dan ketiga isu ibadah. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan analisis kandungan di media sosial. Penulisan mereka yang terdapat di dalam kumpulan ateis Melayu di Facebook daripada tahun 2018 hingga tahun 2022, telah dianalisis untuk mengenal pasti salah faham berkaitan tiga isu utama yang dipilih. Selain itu, sumber sekunder turut digunakan seperti jurnal, buku dan majalah bagi mengukuhkan lagi kajian yang dijalankan. Hasil kajian mendapati bahawa, sejarah fahaman ateisme berkembang di Tanah Melayu selepas penjajahan yang dilakukan oleh komunis. Perkembangan fahaman ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi media massa sehingga menyebabkan gerakan ateis Melayu berjaya diwujudkan dan bergerak aktif melalui media sosial. Malah, ateis Melayu juga menggunakan kemajuan media sosial sebagai medium untuk mengkritik perkara asas dalam akidah Islam.

References

Abdul Rahman, A. (1998). Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad, S. (2015). Fikah Puasa Mazhab Asy-Syafii. Santai Ilmu Publication.

Ahmat, M. (2006). Penjajahan Portugis Dan Sepanyol Keatas Asia Tenggara: Satu Pengamatan Semula. Karisma Publications.

Aji, A. M., Yunus, N. R., & Putra, G. R. A. (2020). Communism And Its Influence On The Emergence Of Atheism. Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/ Egyptology, 17(9), 411-424.

al-Ghazali, A. H. M. (2015). Al-Munqidh min al-Ḍalal wa al-Mafsih bi al-Ahwal. Beirut: Dar al-Minhaj.

al-Mu’jam al-Arabi al-Asasi. (2003). Munadhamah al-Arabiyah al-Tsaqofah wal ulum. Tunisia.

al-Qardawi, M. Y. (1987). Hukum Zakat, Singapura. Penerbitan Pustaka Nasional Pte Ltd.

al-Quran Al-Karim, Rasm Uthmani.

Andaya, B. W., & Andaya, L. Y. (1984). A History of Malaysia. London: Palgrave Macmillan.

Barnar, T. P. (2004). Contesting Malayness: Malay Identity Across Boundaries. Singapore: Singapore University Press.

Bunt, G. R. (2009). iMuslims: Rewiring the House of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Chin, Y. M. (2006). Ilmu, Persepsi & Integriti. Prentice Hall Malaysia.

Coleman, J. (1992). Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300. America West Publishers.

Cott, A. (2004). Fasting: The Ultimate Diet. Hastings House.

Danial, Z. A., (2009). Quran Saintifik, Meneroka Kecemerlangan Quran Daripada Teropong Sains. PTS Millenia.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (1994). Kamus Dewan. 3th ed, Kuala Lumpur.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Kamus Dewan. 4th ed, Kuala Lumpur.

Farahwahida, M. Y., Rosmana, A. S., Suratmana, A. S., Ripina, M. N., & Ruskam, A. (2012). Faktor dan Cabaran Pertukaran Agama dalam Kalangan Masyarakat Melayu-Islam di Malaysia. Jurnal Teknologi, 41–50.

Frith. (2000). "Ethno-Religious Identity And Urban Malays in Malaysia." Asian Ethnicity(Routledge), 1 (2), 117–129.

Handy, C. (2023). Gods Of Management. Gorambles.

Haniffa, M. A., & Mohamad, A. N. A. (2017). Impak Penjajahan British Dan Jepun Terhadap Hubungan Melayu-Cina Di Tanah Melayu: The Effects of British and Japanese Occupations Towards Chinese-Malay Relationship in Malaya. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 4(2), 94-106.

Hume, D. (2007). “Part 10.” In Hume: Dialogues Concerning Natural Religion, edited by D. Coleman, New York: Cambridge University Press.

Ibn Faris al-Qazwini. (1999). Mu'jam maqayis al-lughah. Beirut: Dar al-Jil.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin ibn ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAziz ibn Aḥmad in ʿAbd ar-Rahim ibn Najmuddin ibn Muhammad Salaḥuddin al-Shami. (2003). Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar.

Ilyas, A. (2021). Perpaduan dan Krisis Politik Melayu: Satu Analisis. Journal of Administrative Science, 18(1), 323-333.

Izzati, M. Y. (2014). Impak Kolonial Terhadap Pendidikan Orang Melayu. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014).

Kauthar, R., Daima, A., & Saliana,S. (2021). Review Book: Why There Is No God, Simple Responses to 20 Common Arguments for The Existence of God and Discussion According to An Islamic Perspective. International Journal of Academic Research In Business And Social Sciences, 11(11), 535-541.

Kemp, S. (2015). Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015. We are social. lihat: https://wearesocial.com/us/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/.

Khairuddin, W. H. (2022). Ateisme Dalam Wacana Ilmu Kalam. International Journal of Islamic Thought, (22), 2232-1314.

Lee, G. (2016). Malaya Through One Man’s Eyes. Biblioasia Singapore.

Lovett, R. (2003). "Fasting Away Disease?" Psychology Today. Lihat: https://www.psychologytoday.com/us/articles/200307/fasting-away-disease.

Malik, S. A. (2018). Atheism and Islam A Contemporary Discourse. Kalam Research And Media.

McAlexander, J. H., Leavenworth Dufault, B., Martin, D. M., & Schouten, J. W. (2014). The Marketization of Religion: Field, Capital, and Consumer Identity. Journal of Consumer Research, 41(3), 858–75.

Mohd Syariefudin Abdullah (2000). Perbandingan Antara Peradaban Jepun Dan Islam : Satu Analisis Dari Aspek Kepercayaan. Universiti Malaya.

Muaz, Norita, & Fakhri Sungip. (2016). Konsep Zakat Dan Peranannya Terhadap Masyarakat Sejagat. International Fiqh Conference 2016.

Muhamad Faisal, A. & Siti Hanisah, S. (2018). Perbincangan Berkaitan Agama dan Ketuhanan Dalam Facebook “Warung Atheist” Dari Perspektif Logik Dan Emosi. Journal of Islamic Social Sciences And Humanities, 15(1), 65-79.

Muhammad Rashidi, W. (2018). Ateisme Satu Penelitian Awal. JAKIM.

Nielsen, K. (2021). Philosophy & Atheism: In Defense Of Atheism. Buffalo, N.Y.: Prometheus Books.

Nik Anuar, N. M., (2009). Tuntutan Filipina ke atas Borneo Utara. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nisar Mohammad, A. (2020). Definisi Melayu Dalam Perlembagaan Malaysia Dan Kesannya Terhadap Kefahaman Dan Amalan Ajaran Islam Di Malaysia. Jurnal Sains Insani, USIM, 9-16.

Prayogo, T. I., & Fathurrizka, H. (2019). Ateisme Dari Perspektif Barat Dan Timur. Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, 17(1), 105-120.

Rasyidi, H. M. (1970). Filsafat Agama. Bulan Bintang Jakarta.

Ruslinawati, A. G., & Mohamad Shahril, Z. (2020). Sains dan Teknologi Menurut Perspektif al-Quran: Satu Tinjauan. Proceeding International Multidisciplinary Conference (IMC 2020). Universiti Malaysia Perlis.

Saeed, A. (2006). Islamic Thought: An Introduction. London: Routledge.

The Cambridge Dictionary of Philosophy. (2015).

Yaacob, M. F. (2009). Malaysia: Transformasi Dan Perubahan Sosial. Malaysia: Arah Pendidikan Sdn Bhd.

Yusa, M. M. (2016). Sinergi Sains, Teknologi dan Seni dalam Proses Berkarya Kreatif di Dunia Teknologi Informasi. STMIK STIKOM Indonesia, Denpasar.

Zakiah. (2009). Konsep Zindiq : Kajian Dari Perspektif Pemikiran Islam. Disertasi Tesis Sarjana Universiti Malaya.

Zulhilmi, P., Ghani, A., & Rohani. (2010). Darurat Di Tanah Melayu: Peristiwa Dan Pengajaran Untuk Generasi Masakini Dalam Konteks Ketahanan Nasional. In: Proceedings Seminar on Nasional Resilience (SNAR 2010) "Political Managements and Policies in Malaysia". Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia - Akta 162(2).
Published
2023-12-31
How to Cite
Razali, K., Md Zain, A. D., Wahab, M. R., & Abd Wahab, N. (2023). Fahaman Ateis Melayu Mengenai Islam Dalam Media Sosial: Analisis Kandungan Facebook [Malay Atheists’ Thought of Islam Through Social Media: Facebook Content Analysis]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 14-27. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.794
Section
Articles