Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation 'Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah': A Study Of Divine Issues]

  • Ahmad Arif Zulkefli Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
  • Muhammad Ayman Al-Akiti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
  • Zainul Abidin Abdul Halim
  • Abdullah Zawawi Mohd Zawawi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Keywords: Penilaian Kritis, Syekh Nazim al-Qubrusi, Salah Faham, Analisis Kandungan, Isu Ketuhanan, Critical Evaluation, Syekh Nazim al-Qubrusi, Misundertanding, Content Analysis, Divine Issue

Abstract

Artikel ini mengandungi penilaian kritikal terhadap tesis bertajuk 'Pemikiran Akidah Syekh Nazim al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah'. Pengkaji mengkaji aspek Aqidah dan Tasawuf Syekh Nazim al-Qubrusi dan menyimpulkan bahawa idea-idea beliau tidak sejajar dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Memandangkan Tarekat Syekh Nazim telah diluluskan dalam Muzakarah MKI dan Negeri Sembilan, artikel ini bertujuan: Pertama, menilai semula data yang dikemukakan dan interpretasi terhadap tokoh terutamanya dalam isu-isu ketuhanan. Kedua, menangani sebarang kesilapan atau ketidak tepatan dalam kajian asal dan menyediakan pemahaman yang lebih tepat terhadap idea Syekh Nazim. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melihat kepada kandungan kajian asal. Data kemudiannya dianalisis dengan membandingkannya dengan turath (warisan) ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Beberapa kesilapan dalam kajian asal ini dikenalpasti, termasuk salah nukilan dan salah faham terhadap perkataan Syekh Nazim, dan tidak meraikan khilaf di kalangan ulama al-Asya’irah. Kesilapan-kesilapan ini mungkin disebabkan oleh kecuaian penyelidik atau oleh bergantung pada kesimpulan pihak ketiga.

 

References

ʿAbd al-Mukti, Mohd Fakhrudin. (1999). Isu Ketuhanan dalam Bicara Falsafah. Universiti Malaya: Jurnal Usuluddin, 9(1).

Abd al-Rahman, ʿAbd Allah. (1969). Risalah Persediaan bagi Sekalian Mukallaf. Kelantan: Pondok Lubuk Tapah.

Ahmad bin Hanbal. (2001). Musnad Ahmad. Ed.: Syuʿaib al-Arnaʾout. Beirut: Muassasah al-Risala.

al-Baqillani, Abu Bakr Muhammad bin Tayyib. (1957). Kitab al-Tamhid. Beirut: Maktabah al-Shaqiyyah.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (1971). Al-Maqsad al-Asna fi Syarh Asma Allah SWT al-Husna. Lubnan: Dar al-Mashriq.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (2012). al-Iqtisad Fi al-I’tiqad. Jeddah: Dar al-Minhaj.

Burrel, D. B. and Daher, N. (1992). The Ninety-Nine Beautiful Names of God (translation of al-Maqsad al-Asna fi Sharh asma’ Allah SWT al-Husna). Cambridge: The Islamic Text Society.

Foudah, S. (2014). Al-Sharh al-Kabir ʿAla al- Aqidah al-Tahawiyyah. Beirut: Dar al-Dhakhaʾir.

Hans Wehr. (1976). A Dictionary of Modern Written Arabic. New York: Spoken Language Services Inc.

ISCA, Syekh Muhammad Hisham Kabbani, 2022, https://www.facebook.com/ASWJResearchGroup/photos/a.788872904476955/5670007403030123/, retrieved in 7th April 2023.

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil 1/2018 – 1439H Pada 7 Jumada Al-Ula 1439h/24 Januari 2018 tentang Pengiktirafan Tarekat Naqshabandiyah

al-Aliyyah di bawah Enakmen Tariqat Tasawuf Negeri Sembilan 2005. Nombor Pendaftaran JMKNNS BTT.070-2/1(33).

al-Nawawi, Sharaf al-Din, Sharh Sahih Muslim. Kaherah: Dar al-Shaʿb.

Pengkaji, Pemikiran Akidah Syekh Nazim Al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Waljamaah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2020.

al-Sanusi, Muhammad bin Yusuf. (2019). Al- Aqidah al-Sughra. Ed.: Ahmad Arif Zulkefli. Johor: ARG Publications.

al-Sanusi, Muhammad bin Yusuf. (2015). Ta’wil Mushkilat al-Bukhari. Ed.: Nizar Hammadi. Tunis: Dar al-Imam Ibn ‘Arfah.

al-Sugtani, Abu Mahdi Isa bin ʿAbd al-Rahman. (2020). Hashiah ʿala Sharh al- Aqidah al-Sughra li al-Sanusi. Ed.: Ahmad Arif Zulkefli. Kaherah: Dar Soleh.

al-Wazzani, Idris bin Ahmad, Al-Nashr al-Tayyib ala Syarh al-Syekh al- Tayyib. Kaherah: Al-Matbaʿah al-Misriyyah.

al-Qubrusi, Nazim Adil al-Haqqani. (2012). 99 Drops from Endless Mercy. T.tp: t.p..

al-Qubrusi, Nazim Adil al-Haqqani. (2008). Love; Sufi Teachings and Spiritual Practices. Spain: Sereseres Edition.

al-Qubrusi, Nazim Adil al-Haqqani. (1981). Mercy Ocean Hidden Treasures. T.tp: t.p.

al-Qubrusi, Nazim Adil al-Haqqani. (1980). Mercy Oceans Book One. T.tp: t.p.

al-Qubrusi, Nazim Adil al-Haqqani. (190). Mercy Oceans: Emerald of Eden. Colombo: Peacock Printers.

Yousef, Jinan. (2020). Reflecting on the Names of Allah SWT. USA: Al-Buruj Press.

Zawawi et al. (2021). Pemikiran Akidah Syekh Nazim al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Waljamaah: Ulasan Kritikal Terhadap Dakwaan Dalam Isu-Isu Tasawuf. (UKM: Jurnal Al-Hikmah 13(2).
Published
2023-12-31
How to Cite
Zulkefli, A. A., Al-Akiti, M. A., Abdul Halim , Z. A., & Mohd Zawawi, A. Z. (2023). Penilaian Kritis Disertasi ‘Pemikiran Akidah Shaykh Nazim al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’. [Critical Evaluation Of The Dissertation ’Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusimenurut Ahli Sunnah Wal Jamaah’: A Study Of Divine Issues]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 52-72. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.797
Section
Articles