Konsep Maqamat Al-Yaqin Menurut Ibn `Ata’ Allah Dan Kaitannya Dengan Resiliensi [The Concept Of Maqamat Al-Yaqin According To Ibn `Ata' Allah And Its Relation To Resilience]

  • Nor Shakirah Azizan Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Siti Hajar Mohamad Yusoff Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Syed Hadzrullathfi Syed Omar Universiti Sultan Zainal Abidin
Keywords: Maqamat al-Yaqin, al-Tanwir fi Isqat al-Tadbir, al-Qalb, Resiliensi., Maqamat al-Yaqin, al-Tanwir fi Isqat al-Tadbir, al-Qalb, Resiliency.

Abstract

Riwayat hidup Ibn `Ata’ Allah dan hasil karya beliau telah diterokai oleh pengkaji di dalam dan luar negara. Menurut Ibn `Ata’ Allah bahawa sesiapa yang tadbir bersama-sama Allah SWT adalah syirik. Ini adalah kerana bagi Ibn `Ata’ Allah sekiranya tadbir kita bersama dengan tadbir Allah maka ianya syirik kerana mengadakan sekutu bagi Allah. Allah SWT itu bersifat dengan wahdaniyah yang bererti Allah itu Esa pada zatNya, sifatNya dan perbuatanNya. Ini bermakna tiada sesuatu pun yang akan menyamai zat, sifat dan perbuatan Allah SWT. Ianya telah menjadi pemikiran dan kepercayaan dalam perspektif ilmu tauhid yang diamalkan sebagaimana pegangan ahli sunnah wal Jamaah. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Maqamat al-Yaqin yang dilihat daripada sisi pemikiran seorang tokoh sufi yang terkenal iaitu Ibn `Ata Allah. Artikel ini menyentuh tentang konsep pemikiran beliau di dalam bidang tauhid dan tasawuf, hujah-hujah beliau dalam kitab al-Tanwir fi Isqat al-Tadbir dalam menonjolkan penghayatan terhadap Maqamat al-Yaqin tersebut. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam kajian ini disusuli metode pengumpulan data dan kemudian metode analisis data. Manakala kaedah penganalisisan data menggunakan reduksi data bagi memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting berdasarkan data yang ada bagi menggambarkan sesuatu data dengan lebih jelas Hasil kajian menunjukkkan perbahasan Maqamat al-Yaqin yang digunakan Ibn `Ata’ Allah telah memberi manfaat kepada orang Islam dengan mengalihkan tujuan pembaca daripada isu syirik semata-mata kepada penghayatan bagaimana untuk resiliensi di dunia. Di samping, hasil kajian ini dapat mengurangkan tekanan dalam kehidupan.

References

Amrstrong, Amatullah. (1995). Sufi Terminology (al-Qamus al-Sufi) The Mystical Language of
Islam. Kuala Lumpur: A.s. Noordeen.
al-Hifni, `Abd al-Mun`im. Mu`jam Mustalahat al-Sufiyyah. Beirut: Dar al-Musayrah, t.t.
al-Kashani, `Abd al-Razzaq. (1992). Mu`jam Istilahat al-Sufiyyah, Kaherah: Dar al-Sanar.
al-Marbawi, Muhamad Idris Abdul Rauf. (1990). Qamus Idris al-Marbawi `Arabi Malayuwi.
Kuala Lumpur: Darul Fikir.
Al-Quran Darul Iman, Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd, t.t.
Casmini et al., (2021). Penanaman Khauf dan Raja’ Dalam Pendidikan Karakter Remaja, Syifa al-
Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik 5, 2: 123-131.
DOI: https://doi.org/10.15575/saq.v5i2.8730
Dayif, Shawqi et al., Mu`jam al-Wasit. Cet. Ke-4, Kaherah: Dar al-Shuruq al-Dawliyyah, 2004.
Danner, Victor. (1973). Sufi Aphorisms. Leiden: E.J Brill.
Danner, Mary Ann Koury. (1996). The Key to Salvation & the Lamp of Souls. Cambridge: The
Islamic Book Texts Society.
Dony Agus Saputra. (2021). Hubungan antara kebersyukuran dengan resiliensi pada mahasiswa
bidikmisi fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal
Empati, 10 , 06, 404-408.
Farid Mat Zain. (2007). Islam Di Tanah Melayu Melayu Abad Ke – 19. Shah Alam: Karisma
Publication Sdn. Bhd.
Gumiandari, S. (2022). Islamic Resilience as Spiritual and Psychological Coping Strategies for
Muslims during COVID-19 Pandemic. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam,
313–348. https://doi.org/10.22452/afkar.sp2022no1.10
H.M Syakirin al Ghozaly. (2010). Ilmu Tasawuf: Sebuah Pengantar. Jawa Tengah: Aswaja Institut
Surakarta.
Ibn al-Mulaqqin. Tabaqat al-Awliya’. t.tp: Dar al-Ma`rifah, t.t.
Ibn `Ata’ Allah. (1997). Tanwir Fi Isqat al-Tadbir. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.
Ibn `Ata’ Allah. Taj al-`Arus al-Hawi li Tahdhib al-Nufus. Kaherah: Dar Jawami` al-Kalim, t.t.
Ibn `Ata’ Allah. (1985). Hikam Ibn `Ata’iyyah. Kaherah: Mu`assasah Dar al-Shu`ab.
Ibn `Ata’ Allah et al.. Iqaz al-Humam Fi Sharh al-Hikam. t.tp: Dar al-Fikr, t.t.
Ibn `Ata’ Allah. (1988). al-Hikam al-`Ata’iyyah li Ibn `Ata’ Allah al-Sakandari Sharh Ibn `Abad
al-Nafazi al-Rundi. Kaherah: Markaz al-Ahram li al-Tarjamah wa al-Nashr.
Ibn Manzur. (1956). Lisan al-`Arab. Beirut: Dar Sadir.
Kevin M. Powell et al. (2021). Resilience Protective Factors Checklist (Rpfc): Buffering
Childhood Adversity And Promoting Positive Outcomes Windle (2011), Psikologis 124(4),
Psychological Reports, Vol. 124(4) 1437–1461, DOI: 10.1177/0033294120950288
Kamus Dewan Edisi Ketiga. (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Cet. Ke-2, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lahmuddin & Zulkifli Mohamed Rasid. (2004). Keberkesanan terapi spiritual bagi peningkatan
aspek-aspek personaliti penagih dadah di Panti Insyaf Medan Indonesia. Jurnal Pendidik
dan Pendidikan. 19, 123-138.
Marion Lecoquierre. (2019). The Maqāmāt As Places Of Popular Practice: Evolution And
Diversity. Case Studies From Hebron And Its Region. [Research Report] Eu Funded Project
“My Heritage! My Identity!”(Eni/2017/390-692). Ffhal-02184911
Mohd Zaharen Md Zahir, Md Noor Saper & Mohammad Nasir Bistamam. (2019). Kesahan dan
Kebolehpercayaan Modul Kelompok Bimbingan Integrasi REBT-Tazkiyah An-Nafs.
Journal of Research, Policy & Practice of Teachers &Teacher Education (ISSN 2232-
0458/ e-ISSN 2550-1771)Vol. 9, No. 1, 58-69. DOI:
https://doi.org/10.37134/jrpptte.vol9.no1.6.2019.
Mohd Zaidi Ismail. Good Governance Adab-Oriented Tadbir in Islam. Kuala Lumpur: Institut
Kefahaman Islam Malaysia, 2011.
Morales-Rodríguez, F.M. (2021).Fear, Stress, Resilience And Coping Strategies During Covid-19
In Spanish University Students. Sustainability,13, 5824. Https://
Doi.Org/10.3390/Su13115824
Nor Ezdianie Omar, Zakaria Mohamad, Abdul Hanid Halit & Ruhani Mat Min. (2010).
Kesejahteraan spiritual di kalangan pelajar IPS. Prosiding Persidangan Kebangsaan
Kaunseling 2010 PERKAMA. Universiti Malaysia Terengganu.
Nurhani, Devi. (2021). Pengaruh Sabar Dan Hardiness Terhadap Resiliensi Korban Body
Shaming Pada Siswa Madrasah Aliyah Swasta Kecamatan Bantan. Disertasi. Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Romana Babiu, Mario Babiu, Pejana Rastoviu, Marina Uurlin, Josip simiu, Kaja Mandiu & Katica
Pavloviu (2020). Resilience In Health And Illness Psychiatria Danubina, 32, 2, 226-232.
Ruidahasi, T. D., Kartikasari, M., & Nashori, H. F. (2022). Validasi modul terapi zikir istigfar
untuk meningkatkan resiliensi dan menurunkan gejala gangguan stres pascatrauma pada
orang dewasa. Jurnal Empati, 10(5), 368-379. https://doi.org/10.14710/empati.2021.32940
Reivich, K., & Shatte, A. (2002). The resilience factor: 7 essential skill for overcoming life's
inevitable obstacle. New York: Broadway Books.
Wan Abdul Hamid bin Wan Teh et al., (2006). Qamus Besar Arab-Melayu Dewan al-Mu`jam al-
`Arabi al-Malayuwi al-Kabir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Werner, E. E. (1995). Resilience in development. Current Directions in Psychological Science,
4(3), 81-. 85.
Wisnu Sri Hertinjung et al. (2022). Hubungan Rasa Syukur dan Resiliensi dengan Kesejahteraan
Psikologis Remaja Selama Pandemi. Jurnal Psikologi: ISSN: 2088-0634 Jurnal Ilmiah
Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan,9, 2, DOI:
https://doi.org/10.35891/jip.v9i2 hlm. 159-177
Uyun, Zahrotul. (2012). Resiliensi dalam Pendidikan Karakter, Seminar Nasional Psikologi UMS
Aplikasi Psikologi Islami dalam Pendidikan Karakter, 200-208.
`Uthman Shihab al-Din. (1925). Tanwir al-Qulub Fi Isqat Tadbir al-`Uyub. Kaherah: Matba`ah
`Isa al-Babi al-Halabi wa Sharkah.
Danner, Victor. (1999). Mistisisme Ibnu `Ata’illah: Wacana Sufistik Kajian Kitab al-Hikam
Surabaya: Risalah Gusti.
Zakaria Stapa. (1996).Tasawuf dan Empat Tokoh Sufi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Zamroni. (2010). Dinamika interkorelasi antara konsep diri, zuhud, dan motivasi berprestasi santri.
Universitas Tarumanagara Jakarta.
Published
2023-12-31
How to Cite
Azizan, N. S., Mohamad Yusoff, S. H., & Syed Omar, S. H. (2023). Konsep Maqamat Al-Yaqin Menurut Ibn `Ata’ Allah Dan Kaitannya Dengan Resiliensi [The Concept Of Maqamat Al-Yaqin According To Ibn `Ata’ Allah And Its Relation To Resilience]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 94-107. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.801
Section
Articles