Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da'wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]

  • Amirul Ammar Universiti Sains Malaysia
  • Shereeza Mohamed Saniff Universiti Sains Malaysia
Keywords: Da‘Wah Efforts, MASA@Sungai Nibong Project, Zakat Pulau Pinang (ZPP), Community Development, Covid-19., Usaha Dakwah, Projek MASA, Zakat Pulau Pinang (ZPP), Pembangunan Komuniti, Covid-19.

Abstract

Makmal Sosio-Akademik di Mukim 12 Daerah Barat Daya, Pulau Pinang, Sungai Nibong, Pulau Pinang (MASA@Sungai Nibong) merupakan sebuah projek pembangunan komuniti amnya untuk memperkasakan asnaf (fakir dan miskin) daripada kepompong kedaifan di salah sebuah pangsapuri di Pulau Pinang. Projek MASA@Sungai Nibong ini merupakan projek perintis yang menyaksikan usaha sama di antara Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia (USM) dan Zakat Pulau Pinang (ZPP) dalam membangun satu komuniti Islam di bandar yang lestari dan berdaya saing. Sebahagian daripada pangsapuri tersebut dihuni oleh kelompok asnaf yang terpilih untuk projek tersebut dan dikenali sebagai Komuniti MASA@Sungai Nibong. Tatkala di era Covid-19, kepelbagaian peringkat umur dalam komuniti tersebut terkesan dengan beberapa aspek kehidupan seperti ekonomi dan sosial yang berupaya membantut iltizam perubahan hidup mereka. Projek tersebut di pangsapuri berkenaan menerusi usaha dakwahnya yang tersendiri telah menjalankan beberapa inisiatif demi kelangsungan program pembangunan asnaf sepanjang tempoh pandemik Covid-19 dan selepasnya. Kajian ini mengenalpasti usaha-usaha dakwah yang dilaksanakan seterusnya menganalisis sejauh mana penglibatan asnaf berhubung dengan usaha-usaha dakwah ini. Kajian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pemerhatian sebagai kaedah asas untuk pengumpulan data menerusi pemantauan program dan aktiviti yang disertai dan temubual bersama Ketua Komuniti. Kajian ini mendapati usaha dakwah projek tersebut yang dipelopori oleh ISDEV dengan sokongan padu ZPP tidak terhenti dek pandemik Covid-19 malah dengan rancaknya beradaptasi dengan kelaziman baharu dan dapat diteruskan pasca Covid-19. Bermula dengan perancangan rapi, usaha dakwah melalui pelbagai program telah dikelompokkan kepada beberapa kategori dan peringkat umur sesuai keperluan pembangunan insaniah setiap golongan yang diadakan secara berkala sesuai norma baharu. Penemuan dalam Projek yang masih bergiat dijalankan ini, boleh dijadikan sebagai kerangka asas dalam usaha-usaha dakwah dalam mencapai pembangunan komuniti Islam yang lebih baik. 

References

Ab. Ghani, A. M. (1996). Institusi Dakwah dan Persekitarannya dalam Membentuk Strategi Dakwah yang Berkesan. Jurnal Usuluddin, 4, 71–78. Retrieved from https://adum.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/3038

Abdul Aziz, A. R., Mohd Sukor, N., & Ab Razak, N. H. (2020). Wabak COVID-19 : pengurusan aspek kesihatan mental semasa norma baharu. International Journal of Social Science Research, 2(4), 156–174.

Abdullah, M.H., Md Sham, F. & Ismail, A. (2017). Ibadah dan Tahap Pengamalannya Terhadap Pelajar Politikenik Zon Tengah dlm. Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam 2017 (TAWIS 2017): “Tamadun dan Peradaban Islam: Merekayasa Kreativiti dan Inovasi”, Selangor: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM); Institut Islam Hadhari (HADHARI), Universiti Kebangsaan Malaysia; Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia; Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM); Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan.

Aris, H. R. B., & Musa, N. S. B. (2014). Pengurusan Tabung Masjid Ke Arah Pembangunan Ekonomi Masyarakat Setempat. International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), December, 180–188.

Baldwin, D. L. & Crane, E. S. (2020). Cities, Racialized Poverty, and Infrastructures of Possibility. Antipode, 52(2), March, 365-379.

Beyers, J. (2014). The effect of religion on poverty, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 70(1), Art. #2614, 8.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of the Maqasid al-Shari`ah. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Ezad Azraai Jamsari, Siti Noorasikin Tumiran, Kaseh Abu Bakar, & Zamri Arifin. (2010). Peranan dan Sumbangan Institusi Masjid dalam Pembangunan Masyarakat Melayu-Islam di Singapura: Satu Kajian di Masjid Assyafaah, Sembawang. Journal of Islamic and Arabic Education, 2(2), 31–44.

Hashim, H., Isa, M., & Yusuff, N. (2015). Pengurusan kewangan dana masjid: satu kajian di Daerah Kubang Pasu, Kedah. International Journal of Management Studies (IJMS), 22(2), 115–134.

Idris, M., Mohd, B., Azman, S., & Shaharuddin, B. (2020). Kajian Terhadap Aktiviti-Aktiviti Di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi Ke Arah " Masjid Mesra Remaja ". 7, 161–175.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. (2021). Pekeliling aktiviti Keagamaan di seluruh Masjid dan Surau di Pulau Pinang dibawah Perintah Kawalan Pergerakan.

Jasmi, K.A. (2012). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatif. Conference: Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012. Diakses daripada https://www.researchgate.net/publication/293097563_Metodologi_Pengumpulan_Data_dalam_Penyelidikan_Kualitatitif

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2019). Penyakit Coronavirus (Covid-19). 2019, 1–5.

Machendrawaty, N., Yuliani, Y., Setiawan, A. I., & Yuningsih, Y. (2020). Optimalisasi fungsi mesjid di tengah pandemic Covid 19: Telaah syar’i, regulasi dan aplikasi. UIN Sunan Gunung, 19, 1–11.

Mafruhat, A. Y., Riani, W., & Haviz, M. (2019). The Determinants of Spiritual Poverty in Bandung. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 409, 53-56.
Mathur, O. P. (2013). Urban Poverty in Asia. Metro Manila, Philippines: Asian Development Bank.

Mohd Azmi Bin Mat Sah. (2009). Inovasi Pendakwahan Dalam Memantapkan Pendidikan Dewasa Di Malaysia. Universiti Putra Malaysia Institutional Repository (UPMIR), 1-8.
Mohd Zin, A.A. (1997). Pengantar Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Nasution, N. H. . W. (2020). Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19. Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19, 2(1), 1.

al-Qardhawi, S. Y. (1980). Problema kemiskinan: Apa konsep Islam (U. Fanany, Terj.). Johor Bahru, Johor, Malaysia: Penerbitan Pena Mas.

al-Qaradawi, S.Y. (2010). Islam: An Introduction. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Ridhuwan, M., Remly, B. I. N., & Othman, F. B. I. N. (2019). Cabaran Pengurusan Aktiviti Pengimarahan Institusi Masjid : Kajian Kes Di Masjid Cemerlang Di Malaysia. 9(1), 39–51.

Rifa’i, A. (2016). Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern. Universum, 10(2), 155–163.

Sabri, M. F. M., & Tonot, H. (2017). Perbandingan Pengurusan Kualiti Masjid Terhadap Masjid Yang Diberi Pengiktirafan Bintang. Journal of Business Innovation, 2(1), 25–41.

Salih, S. A. (1999). The Challenges of Poverty Alleviation in IDB Member Countries. Jeddah, Saudi Arabia: Economic Policy and Strategic Planning Department, Islamic Development Bank.

Sedmak, C. (2019). Evidence-based dialogue: the relationship between religion and poverty through the lens of randomized controlled trials. Palgrave Commun 5(8). https://doi.org/10.1057/s41599-019-0215-z

Sidi, N. (2010). Pendekatan Dakwah Ismail Lutfi Japakiya: Kajian Tentang Tarikan Dakwahnya Di Selatan Thailand. Tesis Sarjana yang diserahkan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Tidak diterbitkan.

Tamuri, A. H. (2021). Konsep Dan Pelaksanaan Fungsi Masjid Dalam Memartabatkan Masyarakat. Al-Mimbar Journal, 1(1), 1–12.
Zakaria Stapa, N.Y. (2012). Pendidikan Menurut Al-Qur’an dan Sunnah serta Perannanya Dalam Memperkasakan Tamadun Ummah. Jurnal Hadhari: An International Journal, 7 – 22.

Sumber media

Kesihatan Mental Dan Sokongan Psikososial Ketika Pandemik Covid-19. (2021, June). https://covid-19.moh.gov.my/semasa-kkm/2021/06/mhpss-kesihatan-mental-dan-sokongan-psikososial-ketika-pandemik-covid-19

Isu sosial, mental meningkat akibat pandemik: MAIS. (2021, August). https://www.sinarharian.com.my/article/158743/EDISI/Isu-sosial-mental-meningkat-akibat-pandemik-MAIS
Published
2024-01-01
How to Cite
Ammar , A., & Mohamed Saniff, S. (2024). Pembangunan Komuniti Dan Usaha Dakwah Era Pasca Covid-19: Inisiatif Projek Masa@Sungai Nibong [Community Development And Da’wah Efforts Post Covid-19: The Masa@Sungai Nibong Project Initiative]. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 24(2), 115-128. https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.2.803
Section
Articles