PENGETAHUAN PEDAGOGI GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN KOMPONEN SASTERA: SATU KAJIAN KES

Pedagogical Knowledge among Excellent Teachers of Malay Language in Teaching Literature Component: A Case Study

  • Mohd Rohiman Subri Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia
  • Rohizani Yaakub Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia

Abstract

Excellent teachers of Malay language should have pedagogical knowledge when they are conducting their literature component teaching and learning. Mastery of pedagogical knowledge will help them to achieve the goal of learning literature component which is to enhance students' language skills. This article aims to explore the pedagogical knowledge among excellent teachers of Malay language during their literature component teaching session. Therefore, qualitative research approach with case study has been applied in this study. Seven informants were purposively selected and interviewed in depth to obtain data. The results of the study found that pedagogical knowledge in terms of the chosen approach by the informants are communicative, thematic, entertaining and modular approach. Apart from that, they also diversity in terms of teaching aids by using technology and printed materials. The findings for the classroom management shows that Malay language excellent teacher are able to manage their classroom systematically and orderly. Thus, this study can provide guidance to the Malay language teachers on the need to equip themselves with the pedagogical knowledge in implementing their literature component teaching and learning.

Keywords: Literature component, excellent teacher, Malay Language, case study

 

Abstrak: Guru cemerlang bahasa Melayu seharusnya mempunyai pengetahuan pedagogi dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran (PdP) komponen sastera (komsas). Penguasaan terhadap pengetahuan pedagogi akan membantu mereka untuk mencapai matlamat pembelajaran komponen sastera iaitu dengan mewujudkan keterampilan berbahasa murid. Makalah ini bertujuan meneroka pengetahuan pedagogi terhadap pengajaran guru cemerlang bahasa Melayu dalam pengajaran komsas. Oleh itu, pendekatan kajian kualitatif kajian kes telah digunakan dalam kajian ini. Tujuh orang informan telah dipilih secara bertujuan dan ditemu bual secara mendalam bagi mendapatkan data. Hasil kajian mendapati pengetahuan pedagogi dari segi pendekatan yang dipilih ialah pendekatan komunikatif, tematik, didik hibur dan modular. Selain itu, mereka juga turut mempelbagaikan dari segi bahan bantu mengajar iaitu dengan menggunakan teknologi serta bahan bercetak. Dapatan kajian bagi pengurusan bilik darjah mereka juga sangat sistematik dan teratur. Oleh itu, implikasi kajian ini dapat memberi panduan kepada guru-guru bahasa Melayu terhadap keperluan melengkapkan diri dengan pengetahuan pedagogi dalam melaksanakan PdP komponen sastera.

Kata kunci: Komsas, guru cemerlang, Bahasa Melayu, kajian kes

References

Abdul Rasid Jamian & Hasmah Ismail (2013). Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2) 49-63.

Abd. Shatar Che Abd Rahman. (2007). Pengetahuan kandungan dan pedagogi guru pendidikan Moral tingkatan empat di sebuah sekolah. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Aliff Nawi, & Mohd Isa Hamzah. (2013). Tahap Penerimaan Penggunaan Telefon Bimbit Sebagai MPembelajaran dalam Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education, 5(1), 1-10.

Aziz, S. M. (2013). Kesediaan Guru Sekolah Menengah Agama Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2018). Panduan pendekatan modular dalam pengajaran dan pembelajaran. Purajaya.

Bonner, P. S. (2001). The influence of secondary science teachers’ pedagogical content knowledge, educational beliefs and perceptions of the curriculum on implementation and science reform. Didapati: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3038035.

Chon Kon Min (2014) Kefahaman dan amalan terhadap pendekatan tematik daripada perspektif guru kemahiran hidup bersepadu di negeri Perak. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Creswell, J.W. (2013). Research design Qualitative and Quantitative Approaches (2nd ed.) Thousand Oak, CA: Sage Publication.

Creswell, J. W. (2005). Education Research-Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. 2nd Ed. University of NebraskaLincoln. Pearson Education International.

Hasfarina Abas. (2012). Tahap amalan dan masalah pengurusan bilik darjah guru-guru sekolah menengah daerah Segamat. Kertas Projek Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

Ishak Ramly. (2005). Inilah kurikulum sekolah. Gombak: PTS Profesional.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Bahasa Melayu Tingkatan 1. Putrajaya

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5. Putrajaya

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017a). Pelan hala tuju pendidikan bahasa Melayu 2016-2025. Putrajaya.

Khor Mooi Tieng & Lim Hooi Lian. (2014). Pengetahuan teknologi pedagogi kandungan (PTPK) dalam kalangan guru matematik sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 4 (1). 29-43.

Kreber, C., & Cranton, P.A. (2000). Exploring the scholarship of teaching. The Journal of Higher Education, 71(4), 476-495.

Marian, F. (2005). Designing Modules for Learning. Learning and Teaching Centre, Dublin: Dublin Institute of Technology.

Mohd Asri Harun & Zulkifley Hamid. (2014). Penerapan komunikatif dalam pengajaran bahasa Melayu: Kajian kes guru cemerlang. Jurnal Melayu.13(14), 18-2

Mohd Hasani Dali & Mohamad Johdi Salleh (2009). ‘Pengurusan Bilik Darjah’. Dalam Noraini Idis dan Shuki Osman, Pengajaran dan Pembalajaran: Teori dan Praktis. Kuala Lumpur: McGraw Hill. Pps 161 – 188. ISBN 978-983-3850-54-9.

Ngin Wei Hau. (2012). Keberkesanan penggunaan powerpoint terhadap penguasaan konsep sains bagi murid tahun 5. Seminar Penyelidikan Tindakan. 27 & 28 September 2012, IPG KBL.

Norhasliza Hassan dan Zaleha Ismail. (2008). Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Pelatih Matematik Sekolah Menengah. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Sains dan Matematik: 11-12 Oktober 2008. Johor Baharu, Johor.

Ong Sze Chong. (2018). Ciri-ciri guru cemerlang bahasa Melayu sekolah menengah kebangsaan di negeri Sarawak. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rajendran, N.S. (2008). Teaching and acquiring hingher –oder thingking skill: Theory and practice. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rozani Ahmad. (2017). Keupayaan menggunakan KOMSAS sebagai kompetensi pengajaran guru bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2, 65-76.

Rozita Radhiah Said & Abd Rasid Jamian. (2012). Amalan pengajaran karangan guru cemerlang di dalam bilik darjah. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 27, 51-68.

Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57 (1), hlm. 1-22.

Simah Mamat. (2017). Hubungan pengetahuan pedagogi, kandungan KOMSAS, teknologi, kemahiran, dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pencapaian KOMSAS guru bahasa Melayu di Kelantan, Malaysia. Tesis Doktor Falsafah. Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia.

Teo Kok Seong. 2007. Sosiolinguistik. Dlm. Zulkifley Hamid, Ramli Md. Salleh & Rahim Aman, (Pnyt.). Linguistik Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 114-128, Edisi Kedua.

Yin, R. (1994). Case study research: design and methods (2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage Publishing.

Zainudin Hassan, Tengku Suhashila Tengku Langjuna, Mohad. Najib Abdul Ghaffar & Hamdan Said (2007). Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih. Seminar Penyelidikan Pendidikan, 27 November 2007, Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007.

Published
2021-04-30
How to Cite
Subri, M. R., & Yaakub, R. (2021). PENGETAHUAN PEDAGOGI GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN KOMPONEN SASTERA: SATU KAJIAN KES. Asian People Journal (APJ), 4(1), 50-64. https://doi.org/10.37231/apj.2021.4.1.251