TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU TERHADAP PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOMSAS

Level Of Knowledge, Attitudes and Problems Among Malay Language Teachers Regarding The Application of The Higher-Order Thinking Skills in Malay Literature Teaching and Learning

  • Nur Shahirah Mat Isa Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia
  • Zamri Mahamod Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia

Abstract

This study aimed to learn the knowledge, attitude and problems of Malay Language teachers on the implementation of higher-order thinking skills (HOTS) in teaching and learning (T&L) literature component (KOMSAS) in secondary schools.The study was conducted because there are Malay Language teachers who have a low mastery of the syllabus and content of KOMSAS. Respondents of this study consisted of 108 Malay Language teachers in secondary schools that teach in Timur Laut district, Penang. The design of this study is a study that uses descriptive analysis. This study uses questionnaires as instruments. Data were analyzed using Social Package for Social Sciences (SPSS) version 25.0 for descriptive data description. The findings showed the mean average value of teacher knowledge level before T&L (min 3.917) and current T&L (min 3.970), teacher attitude level before T&L (mean 3.894) and current T&L (min3.875) against HOTS in T&L KOMSAS showed the average mean value was at a high level, while the average mean value of problems on teachers (mean 3.116) and problems on students (mean 2.578) to implement KBAT in T&L KOMSAS are at a moderate level. This indicates that the knowledge, attitudes and problems affecting the implementation of HOTS among Malay language teachers in the T&L of KOMSAS.

Keywords: Knowledge, attitude, problems, HOTS, KOMSAS

 

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap pengetahuan, sikap dan masalah guru bahasa Melayu terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) komponen sastera (KOMSAS) di sekolah menengah. Kajian ini dijalankan kerana terdapat guru bahasa Melayu yang mempunyai penguasaan yang rendah tentang sukatan pelajaran dan kandungan KOMSAS. Responden kajian ini terdiri daripada 108 orang guru Bahasa Melayu sekolah menengah yang mengajar di Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan menggunakan analisis deskriptif. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Data dianalisis dengan menggunakan Social Package for Science Social (SPSS) versi 25.0 untuk pemerihalan data secara deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan nilai purata min bagi tahap pengetahuan guru sebelum PdP (min 3.917) dan semasa PdP (min 3.970), tahap sikap guru sebelum PdP (min 3.894) dan semasa PdP (min3.875) terhadap KBAT dalam PdP KOMSAS menunjukkan nilai purata min berada pada tahap tinggi, manakala nilai purata min bagi masalah terhadap guru (min 3.116) dan masalah terhadap pelajar (min 2.578) untuk menerapkan KBAT dalam PdP KOMSAS berada pada tahap sederhana. Hal ini menunjukan bahawa tahap pengetahuan, sikap dan masalah guru bahasa Melayu mempengaruhi penerapan KBAT dalam KOMSAS dalam kalangan pelajar ketika proses PdP dijalankan.

Kata kunci: Pengetahuan, sikap, masalah, KBAT, KOMSAS

References

A. Rahman Haron et. al (2015). Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam salak didik dengan elemen nyanyian dan elemen pantun. Jurnal pendidikan Bahasa Melayu, 5(1), 53-60.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (2014). Elemen KBAT dalam pedagogi. Retrieve 2020, November 26, from https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/kbat/1334-elemen-kbat-dalam-pedagogi/file.

Cheng, K.M. (2011). Education in confucius society. In J. Banks (Ed.), Encyclopaedia of diversity in education (pp. 439-441). Thousand Oaks, CA: Sage.

Chew, F.P dan Shashipriya Nadaraja (2014). Pelaksanaan kemahiran berfikir kreatif dan kritis dalam pengajaran dan pembelajaran komsas di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 4 (2), 10-24.

Fadilla, A.L dan Zamri Mahamod (2019). Tahap Pengetahuan, Kesediaan dan Sikap Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Peta Pemikiran i-Think. Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1), 37-44.

Irwan Nazif Mahpul (2013). Pengenalan Kepada Demografi. Retrieved 2021, April 17, from https://www.lppkn.gov.my/images/pdf/Pengenalan_Kepada_Demografi.pdf

Jamilah Hassan dan Zamri Mahamod (2016). Pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru Bahasa Melayu menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran KOMSAS sekolah menengah. Prosiding seminar pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu kali kelima: 27-40. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2014). Konsep kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Retrieve 2020, November 26, from https://www.moe.gov.my/images/kpm/pemberitahuan/2014/articlefile_file_003629.pdf.

Mohd. Mohsin & Nasrudin Yunus. (2008). Halangan-halangan kepada usaha memupuk kreativiti dikalangan pelajar. Prosiding Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKKIKS 08), 89-96. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamad Nurul Azmi et. al. (2017). Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kurikulum reka bentuk dan teknologi sekolah rendah. International journal of education and training, 3(2), 1-7.

Noorleha Mohd Yusof (2016). Pengaruh efikasi pedagogi kemahiran berfikir aras tinggi terhadap amalan pengajaran kemahiran berfikir dalam kalangan guru sains sekolah menengah. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norafidah Noralidin dan Juliana Osong (2015). Meningkatkan Tahap Kemahriran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Penagajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia melalui komuniti pembelajaran profesional (KPP). Proceeding, 6th Pedagogy International Seminar, 6(1), 1-412.

Nor Hasmaliza Hassan dan Zamri Mahamod (2016). Persepsi guru Bahasa Melayu sekolah menengah terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Jurnal pendidikan Bahasa Melayu, 6(2), 78-90.

Nor Laila dan Md Nasir (2019). Pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pendidikan seni visual di sekolah menengah. Journal of educational research and indigeneous studies, 1(1), 1-15.

Rahimah Sabtu dan Zamri Mahamod (2015). Pelaksanaan program i-think dalam pembelajaran KOMSAS di sekolah menengah. Prosiding seminar pascasiswazah pendidikan Bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu kali keempat: 65-76. Fakulti Pendidikan UKM, Bangi.

Sharifah Nor Puteh (2012). Keprihatinan Guru Bahasa Melayu dalam Melaksanakan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2 (11), 19- 31.

Siti Zaleha Mohd Nor (2015). Pelaksanaan konsep 5P (penggabungjalinan, penyerapan, penggayaan, pemulihan dan penilaian) dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syazana Sahari dan Zamri Mahamod (2018). Persepsi guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Sri Aman terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. International Journal of the Malay World and Civilisation, 6(1), 63-78.

Wan Amirah Wan Ismail, Wissam Ismail, Maimun Aqsha Lubis & Muhd Isa (2016). Kesediaan guru Pendidikan Islam sekolah rendah di Selangor terhadap penerapan KBAT dalam pengajaran dan pembelajaran. Journal of advanced research in applied sciences and engineering technology, 3(1), 79-92.

Wan Azmawani Wan Adnan dan Norasmah Hj. Othman (2017). Sikap dan motivasi dalam meingkatkan pemcapaian komsas Bahasa Melayu. Seminar penyelidikan Pendidikan, 425-435.

Zamri Mahamod (2014). Kepelbagaian pelajar dan perbezaan pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published
2021-04-30
How to Cite
Mat Isa, N. S., & Mahamod, Z. (2021). TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU TERHADAP PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOMSAS. Asian People Journal (APJ), 4(1), 93-107. https://doi.org/10.37231/apj.2021.4.1.255