HAK KEISTIMEWAAN MELAYU-ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS DARI PERSPEKTIF PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Islamic-Malay Privileges in Malaysia: An Analysis from The Perspective of The Federal Constitution

  • Mohd Afiq Shafirin Abd Aziz Jabatan Bahasa Inggeris, Universiti Sultan Azlan Shah, 33000 Kuala Kangsar, Malaysia

Abstract

Abstract: The privileged rights of the Malays are enshrined in the Federal Constitution of Malaysia. The Federal Constitution (Article 160) states that a Malay can be defined as a person who professes the religion of Islam. However, what is happening today, not all Malays are Muslims, and not all Muslims are Malays. The problem here arises when non -Malays who are Muslims and Malays who are not Muslims want to get the rights provided under the Federal Constitution of Malaysia. From these problems, then in this study, the researcher wants to identify the privileged rights of Malay-Muslims in Malaysia and what is the division of rights for the Malays and the rights for Muslims? Using document study and content analysis, the initial results showed that there are four bumiputera privileges given to Malay-Muslims, namely land rights for Malays, the right to obtain government positions, the right to receive scholarships, and the right to assistance. economy. The rights of non-Malay Muslims are enshrined in Syariah law, that is the Syariah Court has the right to impose punishment for syariah criminal offenses committed by Muslims in Malaysia, whether they are Malays or other races.

Keywords: Malay Rights; Islamic Right; Malay-Islamic Rights

Abstrak: Hak keistimewaan orang Melayu merupakan perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan (Perkara 160) menyatakan bahawa orang Melayu boleh ditakrifkan sebagai seorang yang menganuti agama Islam. Namun, yang berlaku pada hari ini, tidak semua orang Melayu itu beragama Islam, dan tidak semua orang Islam itu berbangsa Melayu. Permasalahan di sini timbul apabila orang bukan Melayu yang beragama Islam dan orang Melayu yang bukan beragama Islam ingin mendapatkan hak yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Daripada permasalahan tersebut, maka dalam kajian ini, pengkaji ingin mengenal pasti hak keistimewaan Melayu-Islam di Malaysia dan apakah pembahagian hak bagi bangsa Melayu dan hak bagi yang beragama Islam? Dengan menggunakan kaedah kajian dokumen dan analisis kandungan, hasil awalnya didapati bahawa terdapat empat hak keistimewaan bumiputera yang diberikan kepada orang Melayu-Islam iaitu hak tanah untuk orang Melayu, hak untuk mendapatkan jawatan dalam kerajaan, hak dalam menerima peruntukan biasiswa, dan hak untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Hak ke atas orang Islam yang bukan berbangsa Melayu pula termaktub dalam undang-undang Syariah iaitu Mahkamah Syariah mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman bagi kesalahan jenayah syariah yang dilakukan oleh orang Islam di Malaysia sama ada mereka itu berbangsa Melayu atau bangsa-bangsa yang lain.

Kata kunci: Hak Melayu, Hak Islam ,Hak Melayu-Islam

References

Abdul Aziz Bari. (2001). Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Razak Ayub. (1985). Perpecahan Bangsa Melayu. Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

Ali Jarisyah. (1990). Kehormatan Hak-Hak Manusia Menurut Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bukan Melayu dipinggirkan. (2008, November 25). Utusan Malaysia. Diakses daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=1125&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=re_02.htm

Hamid Jusoh. (1992). Kedudukan Undang-Undang Islam Dalam Perlembagaan Malaysia: Suatu Rujukan Khas Terhadap Kes-Kes Konversi Dalam Undang-Undang Keluarga. (Terj.) Raja Rahawani Raja Mamat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Hj. Musa. (2005). Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia: Menghadapi Globalisasi Barat. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ku Hasnan Ku Halim. (2012). Membugar harapan pemersatuan atau menanti masa ditalkinkan atas nama bernegara? Di mana Bahasa Melayu dalam pemupukan jati diri bangsa setelah 55 tahun merdeka, dlm. Persidangan Kebangsaan Bahasa Melayu Setelah 55 Tahun Merdeka. Pulau Pinang.

Mashitah Sulaiman. (2013). Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia: Satu Kajian Eksploratori, dlm. International Conference on Social Science Research. Pulau Pinang.

Kassim Thukiman, Hamidah Abdul Rahman dan Suaibah. (2009). Perlembagaan Malaysia dalam Perspektif Hubungan Etnik [e-book]. Diakses daripada http://eprints.utm.my/14767/.

Lajnah Penyelidikan Undang-undang. (2010). Perlembagaan Persekutuan. Petaling Jaya, Selangor: International Law Book Services.

Mohd Azizuddin Mohd Sani. (2002). Hak Asasi dan Hak Bersuara Menurut Pandangan Islam dan Barat. Pahang: PTS Publications & Distributor.

Mohammad Redzuan Othman. (2005). Islam & Masyarakat Melayu: Peranan dan Pengaruh Timur Tengah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mohd Salleh Abbas. (1990). Kewarganegaraan dan Hak Asasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Suffian Hashim. (1987). Mengenal Perlembagaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nazri Muslim. (2013). Peranan Institusi Raja-Raja Melayu Menurut Perlembagaan Dalam Memelihara Kedudukan Islam Dari Perspektif Pendidikan Sejarah, dlm. Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi. Universiti Malaysia Sabah.

Nazri Muslim. (2014). Islam dan Melayu dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rahimin Affandi Abd. Rahim. (2005). Citra Islam dalam Pembentukan Manusia Moden di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 15.

Unit Perancang Ekonomi. (2015). Rancangan Malaysia Ke-11. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri.

Shamrahayu A. Aziz. (2012). Kuasa dan Peranan Raja-Raja Melayu dalam Perlembagaan: Sejarah Dan Masa Depan, dlm. Kertas kerja Seminar Perlembagaan Malaysia: ‘Di Antara Sejarah dan Tuntutan Semasa’. Kuala Lumpur.

Zainal Abidin Abdul Wahid. (1978). Semangat Perjuangan Melayu, dlm. Kertas Kerja Seminar Intelektual dan Perjuangan Kebangsaan Melayu. Kuala Lumpur.

Zakaria Stapa, Noranizah Yusof, Abdul Fatah Shahrudin. (2012). Islam Asas Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu-Muslim. Jurnal Hadhari Special Edition, 129-141.

Zul`Azmi Yaakob dan Zailan Moris. (2014). Peranan Persekitaran terhadap tuntutan Hak Asasi Manusia: Cabaran Bagi Umat Islam. International Journal of Islamic Thought, 5(June), 82-91.

Published
2023-04-27
How to Cite
Abd Aziz, M. A. S. (2023). HAK KEISTIMEWAAN MELAYU-ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS DARI PERSPEKTIF PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN. Asian People Journal (APJ), 6(1), 82-92. https://doi.org/10.37231/apj.2023.6.1.395