PENDEKATAN KERJA SOSIAL KOMUNITI SEBAGAI MEKANISME PENDAYAUPAYAAN KOMUNITI NELAYAN

Community Social Work Approach as a Mechanism of Fishing Community Empowerment

  • Tuan Muhammad Zukri Tuan Sembok Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300, Kuala Terengganu, Malaysia
  • Mohd Syaiful Nizam Abu Hassan Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300, Kuala Terengganu, Malaysia
  • Adi Syahid Mohd Ali Jabatan Sains Sosial, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn, 86400 Parit Raja, Malaysia
  • Nurzaimah Asalal Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Malaysia

Abstract

Abstract: This article discusses on the approach of the social work community in improving the empowerment of the fisherman community. The community empowerment is a community development process that is    significant to the fisherman community to ensure their perfect survival, without expecting any favor from the outsiders. The fisherman community is one of the communities that is often being highlighted by all parties during the process of community empowerment.  Even though until now, there are still issues and problems that have a negative impact on the fisherman community including the problem of the member participation and the ability to be independent, which will have an impact for the long-term duration in the community. The community social work approaches to implement the empowerment to be holistic and effective for the fisherman community. Throughout the process of this approach which will be applied will have a positive impact to the fisherman community. The community will be directly involved in determining the development in their community, and they are not only considered "beneficiaries" as well actively role as "developers" in developing their own communities.

Keywords: Fishing Communities, issue and problem, community empowerment, community social work

 

Abstrak: Artikel ini membincangkan tentang pendekatan kerja sosial komuniti dalam meningkatkan pendayaupayaan komuniti nelayan. Pendayaupayan komuniti adalah proses pembangunan komuniti yang cukup penting kepada komuniti nelayan bagi menjaminkan kelangsungan hidup mereka secara sempurna, tanpa mengharapkan bantuan daripada pihak luar komuniti. Komuniti nelayan merupakan antara komuniti yang sering menjadi perhatian oleh semua pihak dalam proses pendayaupayaan komuniti. Namun sehingga kini, masih terdapat isu dan permasalahan yang memberi impak yang negatif kepada komuniti nelayan termasuklah permasalahan penyertaan ahli komuniti dan keupayaan untuk berdikari dengan sendiri hingga mampu memberi kesan dalam jangka masa panjang. Pendekatan kerja sosial komuniti merupakan satu pendekatan bagi melaksanakan pendayaupayaan komuniti nelayan secara holistik dan berkesan. Menerusi proses kerja sosial komuniti yang diaplikasikan akan memberi kesan yang baik ke atas komuniti nelayan. Komuniti nelayan akan terlibat secara langsung dalam menentukan pembangunan dalam komuniti mereka, dan mereka bukan hanya dianggap sekadar “penerima” tetapi turut berperanan secara aktif sebagai “pembangun” dalam membangunkan komuniti mereka sendiri.

Kata kunci: Komuniti nelayan; isu dan permasalahan; pendayaupayaan komuniti; kerja sosial komuniti

References

Abdul Rahman Embong. (2007). Pembangunan Negara, Komuniti dan Insan Melampaui 2020. (Syarahan Umum dan Ucaputama). Bangi, Malaysia: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Razak, A.M., Nur Farhana, M.N., Fatin Hakimah, M.A., Nurzilla Jamaludin & Tuan Muhammad Zukri. T.S. (2012). Asas-asas amalan kerja sosial. Sintok, Malaysia: Penerbit Universiti Utara Malaysia, 189-210.

Ambrosino, R., Heffernam, J., Shuttlestworth, G., & Ambrosino, R. (2011). Social Work and Social Walfare: An Introduction. California, CA: Brooks/Cole Publishing.

Azizan Bahari. (2005). Menghayati Kerja Sukarela. Petaling Jaya, Malaysia: Qarya Sdn. Bhd.

Azizan Bahari. (2013). Bekerja dengan Komuniti. Kangar. Kelantan, Malaysia: Pustaka Qarya.

Azizi Ahmad. (2019). Pemerkasaan Profesion Kaunseling. Majalah Pendidik Januari 2019. Akses dari Pendidik.com.my

Bryant, L., & Williams, C. (2020). Place and space in social work. Qualitative Social Work, 19(3), 321–336.

Ezarina Zakaria. (2006). Konsep Konflik Sosial: Satu Tinjauan untuk Kurikulum Kerja Sosial. Dlm. Faizah Yunus (Ed.). Khidmat Sosial Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia: Penerbit Universiti Malaya

Farley, O. W., Griffiths, K. A., Skidmore, R. A., & Thackeray,M. G. (2009). Introduction to social work (11th Ed.). New York, NY: Pearson.

Fawcett, S., Abeykoon, P., Arora, M., Dobe, M., Gilliam, L., Liburd, L., & Munodawafa, D. (2010). Constructing an action agenda for community empowerment. Global Health Promotion, 17(52), 22-35.

Hall, R.E. (2022). Asian Stillbirths vis-à-vis Bleaching Cream Toxicity: Colorism as Critical Social Work Explanation. Asian People Journal, 5(1), 1-10.

Haris, A. W., & Abd Hadi, Z. (2012). Penilaian keperluan dalam pembangunan komuniti. Kuala Lumpur, Malaysia: Penerbit Universiti Malaya.

Hayrol, A. M. S., Bahaman, A. S., Jeffrey. L. D. & Sulaiman, M.Y. (2013). The process of social adaptation towards climate change among Malaysian fishermen. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 5, 38-53.

Ismail, D. (1985). Orientasi Perubahan Sosio-Ekonomi Nelayan Terhadap Peralihan Cara Hidup. Kes Kajian: Penempatan Semula Nelayan Kandis, Bachok. Tesis Diploma Lanjutan Perancang Bandar. Institut Teknologi MARA. Shah Alam. (tidak diterbitkan).

Jentoft, S. (2005). Fisheries co-management as empowerment. Marine Policy, 29, 1-7.

Khairunesa, I., & Mohamed Azrul, S. M. Y. (2011). Penyertaan belia dalam aktiviti gerakan belia 4B di komuniti Petaling Jaya Selatan, Selangor Darul Ehsan. Kertas kerja di bentangkan di Persidangan Kebangsaan Sains Sosial UNIMAS 2011: Pembangunan ke Arah Masa Depan yang Mapan. 20-21 April 2011. Universiti Malaysia Sarawak.

Kirst-Ashman, K. & Hull, G. Jr. (2001). Generalist Practice with Organizations and Communities. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.

Kirst-Ashman, K. & Hull, G. Jr. (2001). Generalist Practice with Organizations and Communities. Nashville, TN: Wadsworth/Thomson Learning.

LKIM. (2013). Pusat pemprosesan hasil laut. Akses dari https://lkim.gov.my/pusat-pemprosesan-hasil-perikanan/

Lyndon, N., Selvadurai, S., Zaimah, R., Mohd Fuad, M.J., Junaidi, A.B., Samila, M.S., Habibah, A., Hamzah, J., Hasnah, A., Richard, M., & Mohd Yusof, H. (2012). Makna penyertaan dalam program pembangunan komuniti: satu tinjauan dari sudut pandangan dunia komuniti Bidayuh luar bandar. Malaysia Journal of Society and Space. 8 (6), 24-31.

Mohd Yusof, H., Azima, A.M., Zaimah, R., & Suhana, S. (2011). Kesejahteraan sosial masyarakat nelayan: kajian kes di Kampung Sri Bahagia, Mersing, Johor. Malaysia Journal of Society and Space, 7, 80-90.

Mowforth & Munt (1998) dalam Kalsom Kayat dan Nor Ashikin (2006). Penglibatan ahli komuniti dalam program pembangunan komuniti: satu kajian ke atas program homestay di Kedah. Akademika, 67, 77-102.

Norhayati, S. (2011). Mobiliti sosial dalam kalangan komuniti persisir pantai: kajian kes di Kuala Terengganu. Kajian Malaysia, 29, 95-123.

Noviarti, Jamaluddin, M.J. & Abd Rahim, M.N. (2011). Kualiti hidup nelayan di Sumatera Barat: kekangan dan adaptasi. Sari. International Journal of the Malay World and Civilisation, 29(1), 245-257.

O’Connor, N., & Ketola, M. (2018). Enabling citizens: Powering civil society. Active citizenship supported by a thriving, independent community, voluntary and charity sector. Dublin, Ireland: The Wheel.

Peeters, J. (2012). Social work and sustainable development: towards a social-ecological practice model. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(3), 5-26.

Philips, R., & Pitman, R. H. (2009). An Introduction to Community Development. New York, NY: Routledge.

Simmons, A., Reynolds, R.C., & Swinburn, B. (2011). Defining community capacity building: is it possible?. Preventive Medicine, 52, 193-199.

Siti Rahmah, A., Durrishah, I., Rozeyta, O., & Siti Aisyah, A.R. (2004). Kajian Ke Atas Pembangunan Sosio Budaya Perkampungan Nelayan Tradisional di Negeri Johor: Endau, Mersing, Pontian Besar dan Tanjung Sedili. Projek Penyelidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Sudarmono., Junaenah, S., & Noor Rahamah, A.B. (2012). Dinamik langganan dalam masyarakat nelayan.: artikulasi ragam pengeluaran perikanan berskala kecil di Kelurahan Cambayya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Malaysia Journal of Society and Space, 8(8), 65-75.

Syed Husin, A. (1979). Apa Erti Pembangunan. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tremblay, C., & Gutberlet, J. (2010). Empowerment through participation: assessing the voice of leaders from recycling cooperatives in Sao Paulo, Brazil. Community Development Journal, 47(2), 282-302.

Twelvetrees, A. (1982). Community Work: Practical Social Work. London, United Kingdom: MacMilan.

Wan Mohd Zaifurin, W.N., Ibrahim, M., & Abdul Majid, M.I. (2009). Faktor peramal minat belia untuk menjadi nelayan: satu kajian di mukim Kuala Besut, Terengganu. Jurnal Teknologi, 50, 29-52.

Zastrow, C, H. (2010). The Practice of Social Work: A Comprehensive Worktext. California, CA: Brooks/Cole Publishing.

Published
2022-10-31
How to Cite
Tuan Sembok, T. M. Z., Abu Hassan, M. S. N., Mohd Ali, A. S., & Asalal, N. (2022). PENDEKATAN KERJA SOSIAL KOMUNITI SEBAGAI MEKANISME PENDAYAUPAYAAN KOMUNITI NELAYAN. Asian People Journal (APJ), 5(2), 151-160. https://doi.org/10.37231/apj.2022.5.2.466