KONSEP KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT HADIS AL-SA‘ADAH

  • Abdul Wahab Md. Ali Universiti Sultan Zainal Abidin

Abstract

Abstrak: Pengenalan: Pembinaan sebuah institusi kekeluargaan yang sejahtera merupakan satu aspek yang penting dalam Islam. Kefahaman berhubung perkara ini telah dijelaskan dalam banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi s.a.w.  Antara hadis yang menyentuh secara terperinci berhubung kesejahteraan dalam keluarga ialah hadis al-Sa‘Édah. Kegagalan memahami konsep asas dalam kesejahteraan keluarga ini boleh menimbulkan implikasi yang negatif seperti permusuhan, pergaduhan, kebencian dan seterusnya membawa kepada perceraian.  Objektif: Justeru kajian ini akan membuat analisis kandungan terhadap penulisan-penulisan Islam yang menghuraikan hadis al-Sa‘Édah ini.  Metodologi: Kajian bersifat kualitatif ini menggunakan metod induktif, deduktif serta komparatif.  Dapatan: Hasilnya, kajian mendapati bahawa terdapat empat aspek utama yang menjadi penyumbang ke arah kesejahteraan iaitu wanita solehah, rumah yang lapang, tunggangan yang baik dan jiran yang baik.  Selain itu, empat unsur kesengsaraan dalam keluarga iaitu wanita yang buruk akhlaknya, rumah yang sempit, tunggangan yang buruk dan jiran yang buruk.  Kesimpulan: Walaupun kajian ini hanya mendatangkan sebahagian elemen kesejahteraan, ia sudah cukup membuktikan bahawa Islam adalah sebuah agama yang sangat syumul dengan aturan-aturan hidup lengkap dan sempurna.

Kata Kunci- Kesejahteraan, Keluarga, Hadis al-Sa‘adah

References

Abu Abdullah, Malik bin Anas. (1985). Al-MuwaÏa’. Beirut: Dar al-ÓfÉq al-JadÊdah.

Al-‘AsqalÉni, AÍmad bin ‘Ali bin ×ajar. (t.t.h.) Hadyu al-SÉri Muqaddimah Fath al-BÉri. Madinah: Maktabah al-Salafiyyah.

Hamzah Ya’qub. 1980. Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Al-HÉshimi, MuÍammad ‘Ali. (2009). ShakhÎiyyah al-Muslimah KamÉ YasËghuha al-IslÉm fi al-KitÉb wa al-Sunnah. Riyadh: DÉr al-BaÎair al-IslÉmiyyah.

Ibn ManÐËr, Abu FaÌl MuÍammad bin Makram. (2003). LisÉn al-Ñórab. Beirut: DÉr al-ØÉdir.

Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah. (1980). Al-Mu‘jam al-WajÊz. Kaherah: DÉr al-TaÍrÊr li al-Ùaba‘ wa al-NaÎr.

Al-MunÉwi, ‘Abd al-Ra’Ëf. (1937). Fayd al-QadÊr Sharh al-JÉmi‘ al-ØaghÊr. Kaherah: Maktabah al-TijÉriah al-Kubra.

Al-NasÉ’i, AÍmad bin Shu‘ayb. (1991). Sunan al-Nasa’i. Beirut: DÉr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Paizah Haji Ismail. (1991). Asas Pembinaan Keluarga Islam. Kuala Lumpur: Mahir Publications Sdn. Bhd.

Al-QÉsimi, al-SayyÊd MuÍammad JamÉl al-DÊn. (2006). Maw‘iÐah al-Mu’minÊn min IÍya’ ‘UlËm al-DÊn. Kaherah: DÉr al-×adith.

Rif’at Fawzi, Abd al-MuÏalib. (2008). Al-Madkhal ila Manahij al-Muhaddisin: al-Asas wa al-Tatbiq, Kaherah: Dar al-Salam.

Rohaizan bin Baru. (2016). Temubual dijalankan pada 9 Oktober 2016 jam 2.00 petang.

Sa‘Êd ×awwa. (1988). QawÉnÊn al-Bayt al-Muslim. Kaherah: Muassasah al-KhalÊj al-Ñarabi.

Al-Sha‘rÉwi, MuÍammad Mutawalli. (t.t.h). Al-Bayt al-Muslim. Kaherah: Maktabah al-Tawfiqiyyah.

Al-ShÉÏibi, al-MuwÉfaqÉt. (1997). ttp: DÉr Ibn ‘AffÉn.

Al-ÙaÍÉwi, Abu Ja‘far. (1994). Sharh Mushkil al-ÓthÉr. Beirut: Muassasah al-RisÉlah.

Al-Ùawalbih, MuÍammad ‘Abd al-RaÍman. (2000). Al-Imam Muslim wa Manhajahu fi Sahihi. Amman: Dar al-‘AmmÉr.

ZaydÉn, ‘Abd al-KarÊm. (2009). Al-WajÊz fi UsËl al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-RisÉlah NÉshirun.

Published
2018-12-15
How to Cite
Md. Ali, A. W. (2018). KONSEP KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT HADIS AL-SA‘ADAH. Asian People Journal (APJ), 1(2), 92-108. Retrieved from https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/2
Section
Articles